Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 & 68 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως το άρθρο 67 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/ 19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18. 09.2021), καθώς και με την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ:  ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου επί της οδού Ψαρών, την πρώτη (1η) Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:15, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Συζήτηση και λήψη μέτρων για την παραμονή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στην πόλη του Αιγίου.

2.Έγκριση πρώτης (1ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2022.

3.Έγκριση δεύτερης (2ης) τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας, έτους 2022.

4.Καθορισμός ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας  σε 12ωρη και 24ωρη βάση – Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας.

5.Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Αιγιαλείας.

6.Σύσταση και λειτουργία Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Θυμάτων έμφυλης βίας και πολλαπλών διακρίσεων.

7.Στην πρόταση αδελφοποίησης του Δήμου Σιθωνίας με τους Δήμους Αριστοτέλη, Λήμνου, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Ωρωπού και Αιγιαλείας και των αντίστοιχων Δημοτικών Κοινοτήτων.

8.Έκδοση ψηφίσματος για την υπογραφή και την επικύρωση της Συνθήκης Απαγόρευσης των Πυρηνικών Όπλων.

9.Πιστοποίηση περί μη όχλησης της δραστηριότητας «Καφέ Μπαρ», επί των οδών Φιλοποίμενος και Ζ.Πηγής 53 της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.

10.Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, εμβαδού 220 τ.μ. που βρίσκεται επί της παραλίας Αλυκής της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών.

11.Έγκριση παράτασης της εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Πλατάνου Δήμου Αιγιαλείας.

  1. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.67/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, σχετικά με την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου «Τουριστικό Περίπτερο» της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων Δήμου Αιγιαλείας.

13.Έγκριση μετατόπισης περιπτέρου σε προσωρινή θέση για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αιγίου: Ενότητα 2 Πλατεία Αγίας Λαύρας και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 Πλατεία Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί».

14.Καθορισμός του ετήσιου ανώτατου αριθμού παραστάσεων της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α., που θα πραγματοποιηθούν στο Υπαίθριο Θέατρο «Γεώργιος Παππάς» του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης» κατά το έτος 2022.

15.Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και Ορθολογική Ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ».

16.Τροποποίηση της υπ’ αριθ.226/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία: «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», λόγω παραιτήσεως ενός αναπληρωματικού μέλους.

17.Επί του Πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.3463/2006 για την ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών Ν. Αχαΐας.

18.Συμμετοχή του Δήμου Αιγιαλείας στον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό από την Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος, με τίτλο: «Τοπολατρεία, μια ιστορία αγάπης για τον τόπο μου».

19.Έγκριση αξιοποίησης, από την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Αιγιαλείας, του Τουριστικού Περιπτέρου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Σελιανιτίκων Δήμου Αιγιαλείας.

20.Έγκριση τεχνικής υποστήριξης, ενημέρωσης, προώθησης στις μηχανές αναζήτησης και διαρκή ενημέρωση της ιστοσελίδας «Discover Aigialeia».

21.Έγκριση ενεργειών εκπόνησης σχεδίου ψηφιακού μάρκετινγκ (Digital Marketing) για την τουριστική προβολή του Δήμου Αιγιαλείας.

22.Έγκριση επανεκτύπωσης 5.000 αντιτύπων του χάρτη της Αιγιαλείας, για την καλύτερη τουριστική προβολή του Δήμου Αιγιαλείας.

23.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αιγιαλείας στη συνδιοργάνωση Ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί από κοινού με την Εφημερίδα «Πελοπόννησος», την Ένωση Ξενοδόχων Αχαΐας, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το Υπουργείο Τουρισμού, με θεματολογία γύρω από το τοπικό τουριστικό προϊόν της Αιγιάλειας.

24.Έγκριση σχεδιασμού, ανάπτυξης και προβολής Δικτύου πεζοπορικών & ποδηλατικών διαδρομών στον Δήμο Αιγιαλείας.

*Της τακτικής συνεδριάσεως θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας διά ζώσης, στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Αιγιαλείας έτους 2022.