τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) στις είκοσι εννέα (29) Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

[the_ad id=”46274″]

  1. Έγκριση Πρακτικού 2 Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φορτηγού οχήματος 4Χ4 ανοικτού ανατρεπόμενου 6,5 Τ για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας».
  2. Έγκριση Πρακτικού 2 Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εκσκαφέα – φορτωτή ισότροχου, λαστιχοφόρου με λεπίδα προώθησης για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας».
  3. Έγκριση Πρακτικού 2 Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης οικονομικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φορτωτή πλάγιας ολίσθησης ελαστικοφόρο με αναδευτήρα μπετόν για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας».
  4. Έγκριση Πρακτικού 2 Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια πετρελαιοκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος (κλάρκ) για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας».
  5. Έγκριση Πρακτικού 2 Ηλεκτρονικής αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αιγιαλείας».
  6. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγείρας» Δήμου Αιγιαλείας.
  7. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ακράτας» Δήμου Αιγιαλείας.
  8. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγείρας» Δήμου Αιγιαλείας.
  9. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Ακράτας» Δήμου Αιγιαλείας.

 

[the_ad id=”46704″]

 

[the_ad id=”57928″]