Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών), σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’), στις είκοσι επτά (27) Ιουνίου 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

  1. Ενεργοποίηση της διάταξης του άρθρου 43 παρ. 5β της από 30-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α 75/30-03-2020), όπως τροποποιήθηκε με την διάταξη του άρθρου 30 παρ. 2 της από 13-04-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α 84/13-04-2010), για κάλυψη αναγκαίων δαπανών του Δήμου Αιγιαλείας.
  2. Ενεργοποίηση της διάταξης του άρθρου 43 παρ. 5α της από 30-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α 75/30-03-2020), όπως τροποποιήθηκε με την διάταξη του άρθρου 30 παρ. 1 της από 13-04-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α 84/13-04-2010), για κάλυψη αναγκαίων δαπανών της Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας.
  3. Έγκριση Πρακτικού Ν. 1 διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα & fax γραφικής ύλης και ειδών γραφείου και χαρτιού μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας».
  4. Έγκριση Πρακτικού Ν. 3 Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας».
  5. Έγκριση της αριθ. 23/2020 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας σχετικά με την «έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ. Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2020».
  6. Έγκριση παράτασης σύμβασης για την «προμήθεια τροφίμων (ειδών αρτοποιείου για τις σχολικές μονάδες) του Δήμου Αιγιαλείας».
  7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου που συνδέει το Δ.Δ. Καθολικού με τον οικισμό Κάστρου της έδρας του Δήμου Διακοπτού» του Δήμου Αιγιαλείας.
  8. Έγκριση διαγραφής παραβάσεων ΚΟΚ Δημοτικής Ενότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.