Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) στις δέκα (10) Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 

 

  1. Έγκριση πρακτικού 2 Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας».
  2. Έγκριση πρακτικού 2 Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια ειδών Ατομικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας (γάλα)».
  3. Έγκριση αποφάσεως Δημάρχου σχετικά µε την απευθείας ανάθεση εργασιών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
  4. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού παγίας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας.
  5. Έγκριση σχεδίου 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2018.
  6. Έγκριση αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας έτους 2018.
  7. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Τεχνικός Έλεγχος μεταφορικών μέσων-ΚΤΕΟ -Πιστοποίηση ταχογράφου).

[the_ad id=”46704″]