Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) στις επτά (7) Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

[the_ad id=”46274″]

  1. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού – δικαιολογητικά κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος Τ.Κ. Σελινούντα Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιάλειας».
  2. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού – δικαιολογητικά κατακύρωσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Συμπολιτείας» Δήμου Αιγιάλειας.
  3. Έγκριση Πρακτικού 1 Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Κατεδαφίσεις Επικίνδυνων Κατασκευών Δήμου Αιγιάλειας».
  4. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ.) για την πληρωμή διοδίων κατά την μεταφορά αλατιού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μετά την πρόσκληση της Περιφέρειας για τον άμεσο εφοδιασμό του».  
  5. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού παγίας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας.
  6. Έγκριση σχεδίου 14ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2018.
  7. Έγκριση ή μη αποζημίωσης από πρόκληση φθοράς σε αυτοκίνητο από πτώση δέντρου σε Δημοτικό χώρο στάθμευσης στην Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιάλειας.
  8. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. Α 1770/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (1ο Τριμελές, υπόθεση Υφαντής Ιωάννης & Σια Ο.Ε. κατά Δήμου Αιγιαλείας).
  9. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 103/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου (Ευστάθιος Μαρινόπουλος κατά Δήμου Αιγιαλείας).

[the_ad id=”46704″]

 

[the_ad id=”57928″]