Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) στις δώδεκα (12) Απριλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

[the_ad id=”46274″]

  1. Σύσταση Γνωμοδοτικού Οργάνου (Τριμελής Επιτροπή) για την διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή Σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγείρας – Ακράτας – Διακοπτού-Συμπολιτείας – Ερινεού» Δήμου Αιγιάλειας.
  2. Σύσταση Γνωμοδοτικού Οργάνου (Τριμελής Επιτροπή) για την διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή Σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγίου» Δήμου Αιγιάλειας.
  3. Συγκρότηση διμελούς Επιτροπής για την διεξαγωγή ηλεκτρονικής κλήρωσης στο σύστημα ΚΗΣΚ για Δημόσιες συμβάσεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 έτους 2019.
  4. Χορήγηση χρονικής παράτασης εργασιών ως προς την διάθεση των απορριμμάτων της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2018».
  5. Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής για «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ.) για την πληρωμή διοδίων κατά την μεταφορά αλατιού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μετά την πρόσκληση της Περιφέρειας για τον άμεσο εφοδιασμό του».
  6. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
  7. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2019 Δήμου Αιγιαλείας.
  8. Έγκριση καταλογισμού παγίας προκαταβολής έτους 2018.

[the_ad id=”57928″]

 

[the_ad id=”46704″]