Σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, δια τηλεδιάσκεψης (μέσω της εφαρμογής Webex Meetings), σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’), στις δέκα πέντε (15) Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 το μεσημέρι για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

1. Έγκριση Πρακτικού 2 Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας».
2. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ερινεού» Δήμου Αιγιαλείας».
3. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή περίφραξης στο τμήμα Φυσικοθεραπείας στο Αίγιο του Πανεπιστημίου Πάτρας (πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος)».

4. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή, συντήρηση Σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του Δήμου Αιγιαλείας».
5. Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας (2017)».
6. Συμπλήρωση σχεδίου 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2020.

7. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου σχετικά µε την απευθείας ανάθεση εργασιών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
8. Έγκριση διαγραφής παραβάσεων ΚΟΚ Δημοτικής Ενότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
9. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκποίηση των κατεστραμμένων μεταλλικών & πλαστικών κάδων απορριμμάτων, πλαστικών αντικειμένων, κλπ. μεταλλικών υλικών, καθώς και ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (ΑΗΗΕ), εντός των ορίων του Δήμου Αιγιαλείας.
10. Ανάθεση σε Δικηγόρο εντολής σύνταξης αγωγής κατά του κ. Αριστείδη Φλώρου, λόγω εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας.