τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) στις δέκα εννέα (19) Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 

 

 1. Έγκριση πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – για την: «παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αιγίου» Δήμου Αιγιαλείας.
 2. Έγκριση πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – για την: «προμήθεια ασφλτομίγματος» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας.
 3. Έγκριση πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα & fax, γραφικής ύλης και ειδών γραφείου και χαρτιού μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας».
 4. Έγκριση πρακτικού 1 Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας».
 5. Έγκριση πρακτικού 1 Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια ειδών Ατομικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας (γάλα) ».
 6. Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κατασκευών Δήμου Αιγιάλειας».
 7. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, κριτηρίου αξιολόγησης και καθορισμός όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος Τ.Κ. Σελινούντα Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιάλειας».
 8. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση κάλυψης των δαπανών που αφορούν, την υλοποίηση του προγράμματος «Στέγαση & Επανένταξη» των ωφελούμενων του Δήμου μας, όσον αφορά τις δαπάνες ενοικίων.
 9. Έγκριση αποφάσεως Δημάρχου σχετικά µε την απευθείας ανάθεση εργασιών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
 10. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού παγίας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας.
 11. Συμπλήρωση σχεδίου 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2018.
 12. Ορισμός Συμβολαιογράφου για την απευθείας αγορά ακινήτου για την διαπλάτυνση της οδού Κωνσταντινουπόλεως στη συμβολή της με την οδό Βαλαωρίτου της Δ.Κ. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.
 13. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 10/2018 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ακράτας (Ευάγγελου Σμυρνιώτη κατά Δήμου Αιγιαλείας).

[the_ad id=”46704″]