Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών), σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’), στις είκοσι εννέα (29) Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

  1. Καθορισμός Τελών και Δικαιωμάτων στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2021.
  2. Αποδοχή δωρεάς τροφίμων από ΚΕΔΕ για ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων, καθορισμός κριτηρίων κατανομής και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου να υπογράψει το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας.
  3. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της Μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΥΛΙΒΑΙΝΑΣ Δ.Ε ΑΚΡΑΤΑΣ ΜΕ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ».
  4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών για τη Δ.Ε. Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας».
  5. Έγκριση διαγραφής τελών άρδευσης, Τ.Α.Π. & νεκροταφείου Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας.

 

Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος
Δημήτρης Καλογερόπουλος