Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) στις δέκα τέσσερις (14) Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

[the_ad id=”46274″]

  1. Διαμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2019. Προσαρμογές σύμφωνα με την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α.
  2. Συνομολόγηση δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση της επένδυσης «Ενεργειακή  αναβάθμιση του Δημοτικού οδοφωτισμού δικτύου του Δήμου Αιγιαλείας».
  3. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού – δικαιολογητικά κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Αιγιάλειας».
  4. Έγκριση Πρακτικού 2 Ηλεκτρονικής αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας (είδη ρουχισμού κλπ.)».
  5. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού παγίας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας.
  6. Συγκρότηση Επιτροπών αξιολόγησης διαγωνισμών (συνοπτικών & ανοικτών) και αξιολόγησης ενστάσεων για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
  7. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για επανάληψη δήλωσης Παράστασης Πολιτικής Αγωγής.

[the_ad id=”46704″]

 

[the_ad id=”57928″]