Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) στις δύο (02) Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

  1. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – για την προμήθεια «ασφαλίστρων μεταφορικών μέσων» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας».
  2. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – για την: «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας του Νομικού Προσώπου Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Παιδείας & Κοινωνικής Προστασίας, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2019».
  3. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – για την εκτέλεση του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας και χώρου αθλοπαιδιών στην Τ.Κ. Τέμενης της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας».
  4. Έγκριση Πρακτικού Ν. 2 Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας, συντήρησης & αποκατάστασης βλαβών του (ΜΥΗΣ) Τσιβλού» Δήμου Αιγιάλειας».
  5. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτ. Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/27-8-18) και ισχύει».

 

[the_ad id=”46704″]