Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

0
164

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) στις δέκα έξι (16) Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 1. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγίου» Δήμου Αιγιαλείας.
 2. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού – Ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου – του έργου: «Επισκευή, συντήρηση Σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του Δήμου Αιγιαλείας».
 3. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού – Ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου – του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ακράτας» Δήμου Αιγιαλείας».
 4. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού – Ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων – για την: «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας του Νομικού Προσώπου Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Παιδείας & Κοινωνικής Προστασίας, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2019».
 5. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού Δικαιολογητικά κατακύρωσης για την: «Προμήθεια Τροφίμων, ειδών Παντοπωλείου, ειδών Οπωροπωλείου, Ελαιόλαδου, Ψαριών, ειδών Αρτοποιείου, γάλα και ειδών Κρεοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς και ΚΑΠΗ & τα συσσίτια σε άπορους μαθητές της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και για τα γεύματα αγάπης του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019», όσον αφορά τις ομάδες ειδών κρεοπωλείου και ειδών πτηνοτροφείου.
 6. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού – Άνοιγμα οικονομικών προσφορών – για την «προμήθεια αναλώσιμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και συσκευές fax, γραφικής ύλης και ειδών γραφείου και χαρτιού μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας».
 7. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού για την «προμήθεια ασφαλτομίγματος» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας».
 8. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού για την «προμήθεια οικοδομικών υλικών» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας».
 9. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία κέντρου διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες».
 10. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων διακήρυξης και κριτηρίου αξιολόγησης για την «προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Δήμου Αιγιαλείας» οικονομικού έτους 2019».
 11. Έγκριση αποφάσεως Δημάρχου σχετικά µε την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων  αναγκών από φυσικές καταστροφές»για την προσωρινή αποκατάσταση βατότητας και άρση επικινδυνότητας στις παρακάτω θέσεις: Τ.Κ. Δαφνών: «Κουμαρά», «Αγία Μαρίνα», «Βαρόλι» & «Μελιγκάρι». Τ.Κ. Κουνιινάς: «Παλιό χωριό», «Πελεκίστρα», «Πετροβούνι» & «Γαυρινόλακα Γουδί», λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
 12. Έγκριση αποφάσεως Δημάρχου σχετικά µε την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων  αναγκών από φυσικές καταστροφές»για την προσωρινή αποκατάσταση βατότητας και άρση επικινδυνότητας στις Δημοτικές οδούς στη θέση «Λειβάδι» και στην θέση «Ραφτέικα» της Τ.Κ. Άνω Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
 13. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου σχετικά µε την απευθείας ανάθεση εργασιών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
 14. Σύσταση Γνωμοδοτικού Οργάνου (Τριμελής Επιτροπή) για την διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου: «κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Διακοπτού» Δήμου Αιγιάλειας.
 15. Σύσταση Γνωμοδοτικού Οργάνου (Τριμελής Επιτροπή) για την διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου: «κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Διακοπτού» Δήμου Αιγιάλειας.
 16. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Μαμουσιάς Δήμου Αιγιαλείας για την δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων και την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών του Κοιμητηρίου.
 17. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας για την αγορά κατάλληλου ακινήτου στη θέση «Νησί» της Τ.Κ. Τέμενης Δήμου Αιγιαλείας, πλησίον Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) για την εύρυθμη λειτουργεία των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.
 18. Κατάρτιση σχεδίου 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019.
 19. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού πάγιας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας.
 20. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 134/2019 διαταγής πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Πατρών (Γεράσιμος Γ. Παπαδημητράτος κατά Δήμου Αιγιαλείας).
 21. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 189/2019 διαταγής πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Πατρών (Ιωάννης Κ. Παλαιολογόπουλος κατά Δήμου Αιγιαλείας).
 22. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 203/2019 διαταγής πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Πατρών (Αθανάσιος Π. Τόλιος κατά Δήμου Αιγιαλείας).
 23. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 204/2019 διαταγής πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Πατρών (Αλίκη Α. Καπαρού κατά Δήμου Αιγιαλείας).
 24. Έγκριση ή μη αποζημίωσης ιδιωτικού αυτοκινήτου ιδιοκτησίας Τοζάνη Διαμάντως λόγω πρόκλησης ζημιάς από συνεργείο του Δήμου μας κατά την κοπή χόρτων.

 

[the_ad id=”46704″]