Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) στις είκοσι πέντε (25) Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

[the_ad id=”46371″]

 1. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την διενέργεια της υπηρεσίας, «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Γενικής Μηχανογράφησης – Υπηρεσίες διαχείρισης συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων, δρομολογητών, εικονικών μηχανών, βάσεων δεδομένων».
 2. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού της παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας Συμβούλου για την Τεχνική Βοήθεια σε συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Ε.Σ.Π.Α.».
 3. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων, ειδών Παντοπωλείου, ειδών Οπωροπωλείου, Ελαιολάδου, Ψαριών, ειδών Αρτοποιείου, γάλα και ειδών Κρεοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς και ΚΑΠΗ & τα συσσίτια σε άπορους μαθητές της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και για τα γεύματα αγάπης του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2018».
 4. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του έργου με τίτλο: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Διακοπτού» Δήμου Αιγιαλείας.
 5. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του έργου με τίτλο: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε Ερινεού» Δήμου Αιγιαλείας.
 6. Καθορισμός όρων διακήρυξης, κριτηρίου αξιολόγησης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια σκυροδέματος» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας.
 7. Καθορισμός όρων διακήρυξης, κριτηρίου αξιολόγησης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας.
 8. Καθορισμός όρων διακήρυξης, κριτηρίου αξιολόγησης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας.
 9. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων διακήρυξης και κριτηρίου αξιολόγησης για την «προμήθεια αναλώσιμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και συσκευές fax, γραφικής ύλης και ειδών γραφείου και χαρτιού μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας».
 10. Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αιγείρας» του Δήμου Αιγιαλείας.
 11. Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ακράτας» του Δήμου Αιγιαλείας.
 12. Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Διακοπτού» του Δήμου Αιγιαλείας.
 13. Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αιγίου» του Δήμου Αιγιαλείας.
 14. Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Συμπολιτείας» του Δήμου Αιγιαλείας.
 15. Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ερινεού» του Δήμου Αιγιαλείας.
 16. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2018 για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας.
 17. Έγκριση ανατροπής (αποδέσμευσης) ποσών Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2018.
 18. Κατάρτιση σχεδίου 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2018.
 19. Τροποποίηση της 307/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2018.
 20. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση κάλυψης δαπανών που αφορούν την υλοποίηση του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» των ωφελούμενων του Δήμου μας.
 21. Αποδοχή κληρονομιάς και ορισμός Συμβολαιογράφου για την σύναψη συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής κληρονομιάς με την επωνυμία ¨Νικολάου Γεωργίου».
 22. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 35/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ακράτας (Καλύβας Οδυσσέας κατά Δήμου Αιγιαλείας).

[the_ad id=”46704″]

[the_ad id=”48922″]