Σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) στις είκοσι πέντε (25) Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

  1. Κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019.
  2. Συμπλήρωση σχεδίου 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2018.
  3. Εξέταση ενστάσεως κατά της αριθ. 257/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την: «Εξέταση ενστάσεως κατά της αριθ. 248/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την: «Έγκριση πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – για την: «παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ. Αιγείρας» Δήμου Αιγιαλείας».
  4. Εξέταση ενστάσεως κατά της αριθ. 258/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την: «Εξέταση ενστάσεως κατά της αριθ. 249/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την: «Έγκριση πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – για την: «παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ. Ακράτας» Δήμου Αιγιαλείας».

 

[the_ad id=”46704″]