Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 19/12/2018

0
236

Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) στις δέκα εννέα (19) Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

[the_ad id=”46274″]

  1. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω Κατεπείγουσας Ανάγκης, έγκριση πρόσκλησης προς οικονομικούς φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου, έγκριση της υπ’ αριθ. 126/2018 μελέτης για την παροχή υπηρεσίας  «ΑΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ».
  2. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου στη θέση «Νησί» Τ.Κ. Τέμενης Δήμου Αιγιαλείας για την επέκταση των εγκαταστάσεων του Σ.Μ.Α. καθώς και την τοποθέτηση κλαδοδεμάτων.
  3. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 93/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου (Ζαχαρίας Σάμαρης κατά Δήμου Αιγιαλείας).

[the_ad id=”46704″]

 

[the_ad id=”57928″]