Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών), σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’), στις δέκα τέσσερις (14) Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 

 1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για την στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αιγιαλείας, στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Αιγιαλείας» με κωδικό ΟΠΣ 5002003 στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020.
 2. Σύσταση Γνωμοδοτικού Οργάνου (Τριμελής Επιτροπή), για την διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΔΕ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ».
 3. Σύσταση Γνωμοδοτικού Οργάνου (Τριμελής Επιτροπή), για την διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΙΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ Ι.Ν. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ ΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ».
 4. Έγκριση της αριθ. 76/2020 προμελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» και υποβολή πρότασης/ αίτησης για χρηματοδότηση του έργου – πράξης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ή και διάθεσης αστικών αποβλήτων» (κωδικός 14.6Ι.27.8.1.3, ΑΑ ΟΠΣ 3352) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 5. Έγκριση Πρακτικού Ν. 1 Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας».
 6. Έγκριση Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού – δικαιολογητικά κατακύρωσης – για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη για την τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο CREATIVECAMPS (MIS 5003297) του προγράμματος InterregV/AGreece-Italy (EL-IT) 2014-2020».
 7. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός των όρων διακήρυξης και κριτηρίου αξιολόγησης για την προμήθεια με τίτλο: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αιγίου, Συμπολιτείας, Αιγείρας, Διακοπτού & Ερινεού Δήμου Αιγιαλείας».
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης για την: «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας».
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης για την: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αιγιαλείας».
 10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή Σχολικών Κτιρίων Δ.Ε. Αιγίου» Δήμου Αιγιαλείας.
 11. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγίου» Δήμου Αιγιαλείας.
 12. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για παραλλαγή δικτύου Δημοτικού φωτισμού, επεκτάσεις δικτύων  ηλεκτροφωτισμού κλπ.
 13. Πρόσκληση προς τον ανάδοχο της προμήθειας λιπαντικών, για την παροχή διευκρινήσεων, σύμφωνα με τις επισημάνσεις της αριθ. 264/2020 πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 14. Αίτημα του κ. Αναστασόπουλου Δημητρίου του Σπυρίδωνα, φοιτητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας) για πρακτική άσκηση στο Δήμο Αιγιαλείας.
 15. Αίτημα του κ. Αργυρόπουλου Ηλία του Σπυρίδωνα, φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) για πρακτική άσκηση στο Δήμο Αιγιαλείας.
 16. Αποδοχή από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της κάλυψης μισθοδοσίας για το προσωπικό καθαριότητας στις Σχολικές Μονάδες, αποδοχή εσόδων για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ως 4η, 5η & 6η μηνιαία κατανομή, καθώς και έγκριση – συμπλήρωση της 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2020.
 17. Έγκριση της αριθ. 45/2020 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας σχετικά με την «Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019».
 18. Ανάθεση σε Δικηγόρο εντολής σύνταξης αγωγής κατά του κ. Αριστείδη Φλώρου, λόγω εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας.
 19. Έγκριση διαγραφών λόγω μη αντιστοίχισης των εκδοθέντων Οίκοθεν της Οικονομικής με τα στελέχη των παραβάσεων στο πρόγραμμα των κλήσεων.

 

Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

 

 

Δημήτρης Καλογερόπουλος