Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου & τηλεφώνου, σύμφωνα με την αριθ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, στις δώδεκα (12) Μαΐου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα από 12.30 μ.μ. έως 13:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 1. Έγκριση Πρακτικού 1 Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών, Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: «Μεταφορά 50.000,00 τόνων απορριμμάτων Δήμου Αιγιαλείας με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τα έτη 2020-2023».
 2. Αποδοχή της αριθ. 447/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών που αφορά το έργο: «Κατασκευή και λειτουργία κέντρου διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες».
 3. Αποδοχή της αριθ. 423/2020 απόφασης της Α.Ε.Π.Π. (5ο Κλιμάκιο) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το διαγωνισμό του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του D 3.4.5 Infrastructural works του έργου Food Art Movement Energy – the Road to Country Experience, με ακρωνύμιο FAME ROAD, του Cooperation Programme Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».
 4. Έγκριση Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – «για την υπηρεσία: «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Γενικής Μηχανογράφησης – Υπηρεσίες διαχείρισης συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων, δρομολογητών, εικονικών μηχανών, βάσεων δεδομένων».
 5. Έγκριση Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την: «Προμήθεια ασφαλίστρων μεταφορικών μέσων και προμήθειας ασφαλίστρων ΜΥΗΣ Τσιβλού».
 6. Τροποποίηση της αριθ. αριθ. 51/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την «Συγκρότηση της ετήσιας Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων έτους 2020 στο Δήμο Αιγιαλείας όταν η ανάθεση της σύμβασης γίνεται με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού ή της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης».
 7. Τροποποίηση της αριθ. αριθ. 461/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την «Συγκρότηση Επιτροπών αξιολόγησης διαγωνισμών (συνοπτικών & ανοικτών) και αξιολόγησης ενστάσεων για το έτος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016».
 8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ακράτας» Δήμου Αιγιαλείας.
 9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής συμβατικών εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων του Δ.Δ. Βαλιμιτίκων» Δήμου Αιγιαλείας.
 10. Έγκριση μελέτης, προϋπολογισμού, τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ».
 11. Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού στην αριθ. 1647/22-01-2020 αίτηση του κ. Γεωργίου Παξιμάδη κατ’ άρθρο 214Α του ΚΠολΔ.
 12. Εξέταση αίτησης κ. Βασιλείου Δούκα για αποζημίωση λόγω πρόκλησης φθοράς από σχάρα φρεατίου στην Κοινότητα Σελιανιτίκων στο ΙΧ μοτοποδήλατο ιδιοκτησίας του.

 

Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος
Δημήτρης Καλογερόπουλος