τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, δια τηλεδιάσκεψης (μέσω της εφαρμογής Webex Meetings), σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’), στις είκοσι πέντε (25) Μαΐου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 1. Έγκριση αναγκαιότητας πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως (4) μήνες βάσει του άρθρου 206 του ν. 3584/07 όπως τροποποιήθηκε με τοάρθρο 116 του Ν. 4547/2018,για κάλυψη πρόσκαιρων/εποχικών αναγκών του Αυτοτελούς τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολίτικης Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας.
 2. Κατάρτιση σχεδίου 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2020
 3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας για το 1ο Τρίμηνο έτους 2020.
 4. Έγκριση της αριθ. 63/2020 απόφασης της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας σχετικά με την: «Έγκριση τροποποίησης τιμολογιακής πολιτικής, αναφορικά με τον τομέα άρδευσης, για το έτος 2020». 
 5. Έγκριση δεύτερης (2ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» οικονομικού έτους 2020».
 6. Έγκριση Πρακτικού 1 Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών, Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας».
 7. Έγκριση Πρακτικού 2 Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας».
 8. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – για την «Προμήθεια Τροφίμων, ειδών Παντοπωλείου, ειδών Οπωροπωλείου, Ελαιολάδου, Ψαριών, ειδών Αρτοποιείου και ειδών Κρεοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΑΠΗ & τα συσσίτια σε άπορους μαθητές της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και για τα γεύματα αγάπης του Δήμου Αιγιαλείας για το  έτος 2020».
 9. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την υπηρεσία «Ετήσια αναβάθμιση εφαρμογών του Δήμου Αιγιάλειας (RELEASE) & μηχανογραφική υποστήριξη χρηστών».
 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγείρας» Δήμου Αιγιαλείας.
 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κατασκευών Δήμου Αιγιαλείας». 
 12. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγίου» Δήμου Αιγιαλείας.
 13. Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού με την εταιρεία ΠΕΡΜΕ Περιβαλλοντική Μεταφορική Α.Ε. κατ’ άρθρο 214Α   του ΚΠολΔ.
 14. Έγκριση διαγραφής ΤΑΠ & παραβάσεων ΚΟΚ Δημοτικής Ενότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
 15. Απαλλαγή υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Τεχνικός Έλεγχος μεταφορικών μέσων – ΚΤΕΟ – Πιστοποίηση ταχογράφου & πληρωμή παραβόλων).

Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος