Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγίου, την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου και ώρα 13.30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

[the_ad id=”46274″]

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Χορήγηση αδειών παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στο Δήμο Αιγιαλείας.

2 Περί αποζημίωσης επικείμενων στην ιδιοκτησία της κας Ελένης Φιλιπποπούλου συζ. Β. Φλώρου, με ΚΑ020403, στον Ο.Τ 333 οδών στο Σχ. Πόλης Καλλ. -Δεξαμ.-Παγοποιείο στο Αίγιο του Δήμου Αιγιαλείας.

3. Περί αγοράς οικοπέδου για δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Τ.Κ Μαμουσιάς Δήμου Αιγιαλείας.

4 Περί απομάκρυνσης – μετακίνησης περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αιγαίου & Αμοργού στην παραλία της Τ.Κ Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας.

5 Περί απομάκρυνσης περιπτέρου που βρίσκεται στην πλατεία «ΧΡ. ΑΡΦΑΝΗ» της Τ.Κ Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας.

6 μΠερί τοποθέτησης ρυθμιστικής πινακίδας ορίου ταχύτητας Ρ-32 στην Δ.Κ Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας.

[the_ad id=”46371″]

7 Περί κοπής δυο κυπαρισσιών στην πλατεία της Τ.Κ Διγιελιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας.

8 Επί του υπ’ αριθ. πρωτ.: 19845/18-9-2018 εγγράφου της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου περί τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων στην οδό Μ. Αλεξάνδρου στο Αίγιο.

9 Επί της αριθ. 52/2018 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου περί έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου και απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης επί της οδού Αγίων Αποστόλων 7 στο Αίγιο.

ίο Επί της αριθ. 53/2018 απόφασης περί έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου επί της οδού I. Βασιλειάδη 40 στο Αίγιο.

11 Επί της αριθ. 54/2018 απόφασης Δ.Κ Αιγίου περί χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Εισοδίων 18 στο Αίγιο.

12 Επί της αριθ. 56/2018 απόφασης Δ.Κ Αιγίου περί ανάκλησης ή μη της αριθ. 137/2003 απόφασης Δ.Σ Αιγίου για θέσης στάθμευσης (ΑΜΕΑ) (1ης Μάη & Μελετοπούλων) στο Αίγιο.

13 Επί της αριθ. 57/2018 απόφασης Δ.Κ Αιγίου περί ανάκλησης ή μη θέσης στάθμευσης επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου 103 στο Αίγιο.

 

[the_ad id=”57928″]

 

[the_ad id=”46704″]