Η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου και ώρα 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ερινεού» Δήμου Αιγιαλείας.
 2. Έγκριση Πρακτικού 1 της Δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Διακοπτού» Δήμου Αιγιαλείας.
 3. Έγκριση Πρακτικού 1 της Δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Διακοπτού» Δήμου Αιγιαλείας.
 4. Έγκριση Πρακτικού της Δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγείρας – Ακράτας – Διακοπτού – Συμπολιτείας – Ερινεού» Δήμου Αιγιαλείας.
 5. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού – Ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου – του έργου: «Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αιγίου: Ενότητα 2 Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 Πλατεία Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί».
 6. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού – Ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου – του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγείρας» Δήμου Αιγιαλείας.
 7. Κατάρτιση σχεδίου 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019.
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγίου» Δήμου Αιγιαλείας.
 9. Έγκριση οριστικής παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας επειγουσών εργασιών απεγκλωβισμού 2 ατόμων στην δημοτική οδό οικ. Περιστέρα- χιονοδρομικό, Δ.Ε. Ακράτας μετά από αίτημα του κέντρου Επιχειρήσεων της Γ.Γ. Π.Π.».
 10. Έγκριση οριστικής παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας συνδρομής στο έργο της Π.Υ. για κατάσβεση πυρκαγιάς (22-04-2019) στην Δ.Ε. Συμπολιτείας Δήμου Αιγιαλείας.
 11. Έγκριση οριστικής παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας συνδρομής στο έργο της Π.Υ. για κατάσβεση πυρκαγιάς (11-08-2019) στην Δ.Ε. Συμπολιτείας Δήμου Αιγιαλείας.
 12. Έγκριση οριστικής παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας συνδρομής στο έργο της Π.Υ. για κατάσβεση πυρκαγιάς (18-06-2019) στην θέση «Νησί Τέμενης» Αιγίου, Δήμου Αιγιαλείας.
 13. Έγκριση οριστικής παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας συνδρομής στο έργο της Π.Υ. για κατάσβεση πυρκαγιάς (07-07-2019) στην θέση «Νησί Τέμενης» Αιγίου, Δήμου Αιγιαλείας.
 14. Έγκριση οριστικής παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας συνδρομής στο έργο της Π.Υ. για κατάσβεση πυρκαγιάς (11-08-2019) στην Δ.Κ. Ροδοδάφνης, Δήμου Αιγιαλείας.
 15. Έγκριση οριστικής παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας επειγουσών αντιπλημμυρικών εργασιών στην Τ.Κ. Ριζομύλου και στην Τ.Κ. Νικολεϊκων Δήμου Αιγιαλείας.
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση – κατασκευή θέσης Θέας επί της 28ης Επαρχιακής οδού, εντός της Τ.Κ. Μυρόβρυσης του Δήμου Αιγιαλείας».
 17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Συλλογή και επεξεργασία στραγγισμάτων του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Ανατολικής Αιγιαλείας».
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Συλλογή και καύση βιοαερίου του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Ανατολικής Αιγιαλείας».
 19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Εργασίες καθαρισμού, συντήρησης, ταφή – εκταφή Δημοτικού κοιμητηρίου Αιγίου».
 20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού παιδικών χαρών», Δήμου Αιγιαλείας.
 21. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσίας συντήρησης μόνιμης κατασκευής ξύλινης πεζογέφυρας στην περιοχή των Υψηλών Αλωνίων» Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
 22. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσίας επισκευή και συντήρηση αντλιοστασίων άρδευσης των Δ.Ε. του Δήμου Αιγιαλείας».
 23. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Καταστροφή ογκωδών και λοιπών αντικειμένων» Δήμου Αιγιαλείας.
 24. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσίας ετήσιας αναβάθμισης εφαρμογών του Δήμου Αιγιαλείας (RELEASE) & μηχανογραφική υποστήριξη χρηστών» Δήμου Αιγιαλείας.
 25. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσίας συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης γενικής μηχανογράφισης -Υπηρεσίας διαχείρισης, συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων, δρομολογητών, εικονικών μηχανών, βάσεων δεδομένων» Δήμου Αιγιαλείας.
 26. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσίας πιστοποίησης παιδικών χαρών» Δήμου Αιγιαλείας.
 27. Έγκριση τακτοποίησης – διαγραφών Τ.Α.Π. Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου έτους 2019.
 28. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την χορήγηση τριφασικής παροχής για ηλεκτροδότηση του 8ου Νηπιαγωγείου στον οικισμό Σταφιδαλώνων, στην Τ.Κ. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.
 29. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την ηλεκτροδότηση Δημοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Ριζομύλου του Δήμου Αιγιαλείας.