Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) στις είκοσι τέσσερις (24) Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 το μεσημέρι για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

[the_ad id=”46274″]

 1. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού πάγιας προκαταβολής Δήμου Αιγιαλείας.
 2. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού παγίας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας.
 3. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή «Δαπάνης απόκτησης συμβολαίου ενόψει της σύνταξης Εθνικού Κτηματολογίου στα παραλιακά τμήματα των Δ.Ε. Διακοπτού, Ακράτας & Αιγείρας του Δήμου Αιγιαλείας».
 4. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δαπανών για «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ.) για την πληρωμή διοδίων κατά την μεταφορά αλατιού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μετά την πρόσκληση της Περιφέρειας για τον άμεσο εφοδιασμό του».
 5. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δαπανών για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Τεχνικός Έλεγχος μεταφορικών μέσων-ΚΤΕΟ -Πιστοποίηση ταχογράφου).
 6. Έγκριση Πρακτικού 1 Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φορτηγού οχήματος 4Χ4 ανοικτού ανατρεπόμενου 6,5 Τ για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας».
 7. Έγκριση Πρακτικού 1 Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εκσκαφέα – φορτωτή ισότροχου, λαστιχοφόρου με λεπίδα προώθησης για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας».
 8. Έγκριση Πρακτικού 1 Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φορτωτή πλάγιας ολίσθησης ελαστικοφόρο με αναδευτήρα μπετόν για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας».
 9. Έγκριση Πρακτικού 1 Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια πετρελαιοκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος (κλάρκ) για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας».
 10. Έγκριση Πρακτικού 1 Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ρυμουλκούμενου μηχανήματος, κλαδοτεμαχιστή με αρπάγη για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας».
 11. Εξέταση αίτησης κ. Σωτηρίου Σταυρόπουλου για αποζημίωση λόγω ζημιών σε ιδιοκτησία του από πρόκληση πυρκαγιάς.
 12. Εξέταση αίτησης κ. Έλλης Πολυμέρη για σύναψη εξωδικαστικού συμβιβασμού.

 

[the_ad id=”46704″]

 

[the_ad id=”57928″]