Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) στις δώδεκα (12) Αυγούστου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

  1. Έγκριση Πρακτικού 2 Διενέργειας Ανοιχτού Διαγωνισμού – Ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου – του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγείρας» Δήμου Αιγιαλείας».
  2. Έγκριση Πρακτικού 1 Διενέργειας Ανοιχτού Διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή Σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγίου» Δήμου Αιγιαλείας.
  3. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού – Ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων – για την: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας.
  4. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού – Ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων – για την: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας.
  5. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού – Ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων – για την: «προμήθεια αναλώσιμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και συσκευές fax, γραφικής ύλης και ειδών γραφείου και χαρτιού μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας».
  6. Έγκριση Πρακτικού 1 Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών για την «προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Δήμου Αιγιαλείας (γάλα)» οικονομικού έτους 2019».
  7. Έγκριση Πρακτικού 1 Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών για την «προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Δήμου Αιγιαλείας (ρουχισμός)» οικονομικού έτους 2019».
  8. Σύσταση Γνωμοδοτικού Οργάνου (Επταμελής Επιτροπή) για την διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία κέντρου διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες».
  9. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού πάγιας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας.
  10. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας για το 2ο Τρίμηνο έτους 2019.

Ο Πρόεδρος
Περικλής Παπαγιαννακόπουλος