Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) στις είκοσι δύο (22) Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

[the_ad id=”46274″]

 1. Σύσταση Γνωμοδοτικού Οργάνου (Τριμελής Επιτροπή) για την διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου: «κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ακράτας» Δήμου Αιγιάλειας.
 2. Σύσταση Γνωμοδοτικού Οργάνου (Τριμελής Επιτροπή) για την διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου: «κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Ακράτας» Δήμου Αιγιάλειας.
 3. Σύσταση Γνωμοδοτικού Οργάνου (Τριμελής Επιτροπή) για την διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου: «κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγείρας» Δήμου Αιγιάλειας.
 4. Σύσταση Γνωμοδοτικού Οργάνου (Τριμελής Επιτροπή) για την διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου: «κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγείρας» Δήμου Αιγιάλειας.
 5. Καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αιγίου: Ενότητα 2 Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 Πλατεία Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί».
 6. Καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση Σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του Δήμου Αιγιαλείας».
 7. Καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγίου» Δήμου Αιγιαλείας.
 8. Καθορισμός όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας, συντήρησης & αποκατάστασης βλαβών του (ΜΥΗΣ) Τσιβλού» Δήμου Αιγιάλειας.
 9. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την μίσθωση ακινήτου στο κέντρο της Δ.Κ. Αιγίου, για την στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π. 382) του Δήμου Αιγιαλείας.
 10. Έγκριση Πρακτικού φανερής, προφορικής πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου «Τουριστικό Περίπτερο», στην παραλία της Τ.Κ. Βαλιμητίκων Δήμου Αιγιαλείας.
 11. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού – Αξιολόγησης Προσφορών για την παροχή της υπηρεσίας «Άμεσες επεμβάσεις στο ΧΥΤΑ Αιγείρας».
 12. Ακύρωση των αριθ. 257/2018 & 259/2018 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την αριθ. 261090/2019 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
 13. Εξέταση αίτησης κ. Σωτηρίου Σταυρόπουλου για αποζημίωση λόγω ζημιών σε ιδιοκτησία του από πρόκληση πυρκαγιάς.
 14. Εξέταση αίτησης κ. Έλλης Πολυμέρη για σύναψη εξωδικαστικού συμβιβασμού.

 

[the_ad id=”46704″]

 

[the_ad id=”57928″]