Η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) στις είκοσι πέντε (25) Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

1. Έγκριση Πρακτικού 2 Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Οικονομικών προσφορών για την «προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Δήμου Αιγιαλείας (γάλα)» οικονομικού έτους 2019».
2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης της προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας, όλων των Νομικών του Προσώπων και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για τα έτη 2020 & 2021.
3. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού πάγιας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας.
4. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου σχετικά µε την απευθείας ανάθεση εργασιών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
5. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ.) για την πληρωμή διοδίων» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας.
6. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή Αμοιβής εμπειρογνώμονα ΤΕΕ.
7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Εγκατάσταση πρέσας και διαμόρφωση χώρων εντός ΣΜΑ» Δήμου Αιγιαλείας.
8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγίου» Δήμου Αιγιαλείας.
9. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού – τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Διακοπτού» Δήμου Αιγιαλείας.
10. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ερινεού» Δήμου Αιγιαλείας.
11. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς στην περιοχή του ΕΚΑΜΕ Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας».
12. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ερινεού» Δήμου Αιγιαλείας».
13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Υπηρεσίας συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης του Δήμου Αιγιαλείας ως προς τον Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016».
14. Έγκριση διαγραφής τελών άρδευσης παλαιότερων ετών στην Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου Δ.Ε. Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας.
15. Έγκριση διαγραφής τελών Νεκροταφείου παλαιότερων ετών στην Τ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
16. Έγκριση διαγραφής τέλους & προστίμου 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων.
17. Έγκριση διαγραφής τελών φωτισμού, καθαριότητας & ΤΑΠ παλαιότερων ετών.
18. Έγκριση διαγραφής μισθωμάτων περιπτέρου λόγω παύσης λειτουργίας του.
19. Έγκριση διαγραφής ποσών απόδοσης δικαιώματος κατάληψης κουβουκλίων περιπτέρων έτους 2019 Δήμου Αιγιαλείας.
20. Έγκριση διαγραφής ποσών από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).