Η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (διά ζώσης) του Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με την 83η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΤΥΡ46ΜΤΛ6-3ΦΠ), στις έξι (06) Ιουνίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

1. Συγκρότηση Γνωμοδοτικού Οργάνου (Τριμελής Επιτροπή Διαγωνισμού) για την
διεξαγωγή διαγωνισμού του υποέργου: «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο
Αιγιαλείας».

2. Καθορισμός όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την
εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου επί της πλατείας Χρήστου Αρφάνη στη Δημοτική
Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων Δ.Ε. Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας, σε ιδιοκτήτες καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος, των οποίων τα καταστήματα είναι εκτός προβολής, για την
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

3. Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις Κοινότητες του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2023.

4. Σύσταση Παγίας Προκαταβολής του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2023.

5. Έγκριση εκτέλεσης παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε
κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Αιγείρας» με απ΄ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ, του Ν. 4412/20216 όπως
τροποποιήθηκε από το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/09-03-2021) και του Ν. 4795/2021, λόγω
αδυναμίας εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας με ίδια μέσα.

6. Έγκριση εκτέλεσης παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε
κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Ακράτας» με απ΄ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ, του Ν. 4412/20216 όπως
τροποποιήθηκε από το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/09-03-2021) και του Ν. 4795/2021, λόγω
αδυναμίας εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας με ίδια μέσα.

7. Έγκριση εκτέλεσης παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε
κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Διακοπτού» με απ΄ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ, του Ν. 4412/20216 όπως
τροποποιήθηκε από το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/09-03-2021) και του Ν. 4795/2021, λόγω
αδυναμίας εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας με ίδια μέσα.

8. Έγκριση εκτέλεσης παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε
κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Αιγίου» με απ΄ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ, του Ν. 4412/20216 όπως
τροποποιήθηκε από το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/09-03-2021) και του Ν. 4795/2021, λόγω
αδυναμίας εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας με ίδια μέσα.

9. Έγκριση εκτέλεσης παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε
κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Συμπολιτείας» με απ΄ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ, του Ν. 4412/20216 όπως
τροποποιήθηκε από το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/09-03-2021) και του Ν. 4795/2021, λόγω
αδυναμίας εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας με ίδια μέσα.

10. Έγκριση εκτέλεσης παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε
κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Ερινεού» με απ΄ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ, του Ν. 4412/20216 όπως
τροποποιήθηκε από το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/09-03-2021) και του Ν. 4795/2021, λόγω
αδυναμίας εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας με ίδια μέσα.

11. Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακινήσεως του Αντιδημάρχου Αιγιαλείας κ. Βασιλείου
Γ. Χριστόπουλου, εκτός της έδρας του Δήμου μας για εκτέλεση υπηρεσίας.

12. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου μας εκτός των ορίων του Δήμου μας για την
εκτέλεση υπηρεσίας.