Η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ), την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου και ώρα 14.00μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

  1. Έγκριση πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Κατασκευή περίφραξης στο τμήμα Φυσικοθεραπείας στο Αίγιο του Πανεπιστημίου Πάτρας (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)».
  2. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2020 Δήμου Αιγιαλείας.
  3. Κατάρτιση σχεδίου 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2020.
  4. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.).
  5. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας για το 4ο Τρίμηνο έτους 2019.
  6. Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακινήσεων του κ. Δημάρχου Αιγιαλείας, εκτός της έδρας του Δήμου μας για εκτέλεση υπηρεσίας.
  7. Έγκριση διαγραφής τελών (Τ.Α.Π., Δ.Τ & Δ.Φ) Δ.Ε. Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας.
  8. Έγκριση αποφάσεως Δημάρχου σχετικά µε την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας: «Μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Αιγιαλείας λόγω έκτακτης ανάγκης προς το Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑ.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.), σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010».