Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87/Α/7- 6-10) η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με την 70η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΤΔΠ46ΜΤΛ6-ΩΒΘ), στις είκοσι οκτώ (28) Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 1. Έγκριση εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας: «Παροχή Υπηρεσιών κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Αιγείρας» με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ. 36Α/09- 03-2021) και το Ν. 4795/2021, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας με ίδια μέσα.
 2. Έγκριση εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας: «Παροχή Υπηρεσιών κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Ακράτας» με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ. 36Α/09- 03-2021) και το Ν. 4795/2021, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας με ίδια μέσα.
 3. Έγκριση εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας: «Παροχή Υπηρεσιών κοπής χόρτων σε\κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Διακοπτού» με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ. 36Α/09-03-2021) και το Ν. 4795/2021, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας με ίδια μέσα.
 4. Έγκριση εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας: «Παροχή Υπηρεσιών κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Αιγίου» με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ. 36Α/09- 03-2021) και το Ν. 4795/2021, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας με ίδια μέσα.
 5. Έγκριση εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας: «Παροχή Υπηρεσιών κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Συμπολιτείας» με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ. 36Α/09-03-2021) και το Ν. 4795/2021, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας με ίδια μέσα.
 6. Έγκριση εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας: «Παροχή Υπηρεσιών κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Ερινεού» με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ. 36Α/09-03-2021) και το Ν. 4795/2021, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας με ίδια μέσα.
 7. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή, συντήρηση Σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του Δήμου Αιγιαλείας.
 8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΔΕ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ».
 9. Αποδοχές επιχορηγήσεων έτους 2022 & έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
 10. Σύσταση Παγίας Προκαταβολής του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2022.
 11. Έγκριση δεύτερης (2ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» οικονομικού έτους 2022.
 12. Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του κ. Κωνσταντίνου Μπακή του Ανδρέα και του Δήμου Αιγιαλείας.
 13. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για παραλλαγή δικτύου Δημοτικού φωτισμού, επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού κλπ.