Η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ), την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14.00μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 1. Διαμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2020. Προσαρμογές σύμφωνα με την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α.
 2. Έγκριση αποφάσεως του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», σχετικά με την σύνταξη και ψήφιση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2020.
 3. Έγκριση αποφάσεως του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», σχετικά με την έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2018.
 4. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση Δημοτικών δρόμων του πρώην Δήμου Διακοπτού» Δήμου Αιγιαλείας.
 5. Έγκριση μελέτης, προϋπολογισμού, τρόπου εκτέλεσης και ορών διακήρυξης του έργου: «με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του D 3.4.5 Infrastructural works  του έργου Food Art Movement Energy – the Road to Country Experience, με ακρωνύμιο FAME ROAD,  του Cooperation Programme Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».
 6. Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα για τη διαχείριση, οικονομική παρακολούθηση, οργάνωση εκδηλώσεων, δημιουργία – προώθηση υλικού επικοινωνίας και δημοσιότητα του έργου  Food Art Movement Energy – the Road to Country Experience FAME ROAD, με ακρωνύμιο FAME ROAD,  στο πλαίσιο του Cooperation Programme Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» με συνοπτικό διαγωνισμό,  έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης του διαγωνισμού.
 7. Έγκριση Πρακτικού 1 της Δημοπρασίας του έργου: «Κατεδαφίσεις Επικίνδυνων κατασκευών Δήμου Αιγιαλείας».
 8. Έγκριση Πρακτικού 1 της Δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγίου» Δήμου Αιγιαλείας.
 9. Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού – Άνοιγμα οικονομικών προσφορών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανογραφικού εξοπλισμού, συνοδού λογισμικού και συστήματος ήχου του Δήμου Αιγιαλείας».
 10. Σύσταση Γνωμοδοτικού Οργάνου (Τριμελής Επιτροπή) για την διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του D 3.4.5 Infrastructural works  του έργου Food Art Movement Energy – the Road to Country Experience, με ακρωνύμιο FAME ROAD,  του Cooperation Programme Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».
 11. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση αδιάθετου κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας Αγίας Λαύρας της Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.
 12. Κατάρτιση σχεδίου 14ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019.
 13. Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακινήσεων του κ. Δημάρχου Αιγιαλείας, εκτός της έδρας του Δήμου μας για εκτέλεση υπηρεσίας.
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής, Ποσοτικής & Ποιοτικής Παραλαβής της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσίας κινητής μονάδας μηχανικής διαλογής» Δήμου Αιγιαλείας.
 15. Έγκριση οριστικής παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας επειγουσών αντιπλημμυρικών εργασιών στις Κοινότητες Σαλμενίκου & οικ. Φαλουλέϊκα Ροδοδάφνης, Δήμου Αιγιαλείας.
 16. Έγκριση οριστικής παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας επειγουσών αντιπλημμυρικών εργασιών στις Κοινότητες Ζήριας & Ερινεού, Δήμου Αιγιαλείας.
 17. Έγκριση οριστικής παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας άρσης καταπτώσεων στην Κοινότητα Δαμακινίου και αντιπλημμυρικών εργασιών στην Κοινότητα Σαλμενίκο, Δήμου Αιγιαλείας.
 18. Έγκριση οριστικής παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας συνδρομής στο έργο της Π.Υ. για κατάσβεση πυρκαγιάς στον οικισμό Λαμπιρίου, Δήμου Αιγιαλείας.
 19. Έγκριση Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Μεταφορά σύμμεικτων αστικών και προσομοιωμένων προς αυτά στερεών αποβλήτων του Δήμου Αιγιαλείας με σκοπό τη διαχείρισή τους (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).
 20. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων για την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, παραλλαγή δικτύου, επαύξηση παροχών κλπ.
 21. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου  εντάλματος  προπληρωμής για  «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ.) για την κάλυψη των αναγκών πληρωμής διοδίων».
 22. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ.) για την κάλυψη των αναγκών πληρωμής διοδίων», της μεταφοράς αλατιού για την κάλυψη των αναγκών Πολιτικής Προστασίας.
 23. Απαλλαγή υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Τεχνικός Έλεγχος μεταφορικών μέσων-ΚΤΕΟ -Πιστοποίηση ταχογράφου &πληρωμή παραβόλων».
 24. Έγκριση διαγραφής παραβάσεων Κ.Ο.Κ. του Δήμου Αιγιαλείας.
 25. Έγκριση διαγραφής τελών άρδευσης Δ.Ε. Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας.
 26. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 1/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αιγιαλείας (Νικόλαος Γιαννόπουλος κλπ. κατά Δήμου Αιγιαλείας).
 27. Έγκριση ή μη του αριθ. 28910/22-11-2019 αιτήματος εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς/ συμβιβασμού που αφορά τον τραυματισμό του Κων/νου Ξηρού και την αγωγή αποζημίωσης που κατέθεσε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών η δικαστική συμπαραστάτης του Αναστασία Βούλγαρη του Δημητρίου.