Η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας  θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) στις δέκα οκτώ (18) Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 1. Σύσταση Γνωμοδοτικού Οργάνου (Τριμελής Επιτροπή) για την διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις στις Τ.Κ. Κουνινάς, Μελισσίων και στις περιοχές Κάτω Πτέρη και Αγ. Ανδρέα» Δήμου Αιγιαλείας.
 2. Σύσταση Γνωμοδοτικού Οργάνου (Τριμελής Επιτροπή) για την διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτόστρωση Δημοτικών δρόμων του πρώην Δήμου Διακοπτού» Δήμου Αιγιαλείας.
 3. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου σχετικά µε την απευθείας ανάθεση εργασιών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
 4. Έγκριση χορήγησης παράτασης εργασιών της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσίας για την ενημέρωση λογιστικών βιβλίων, τη σύνταξη ισολογισμών και χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην επιχείρηση ¨ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ¨».
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης για την: «Προμήθεια εκσκαφέα – φορτωτή ισότροχου, λαστιχοφόρου με λεπίδα προώθησης για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας».
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατεδαφίσεις Επικίνδυνων κατασκευών Δήμου Αιγιαλείας (2018)».
 7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού – τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Έκτακτη κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον Σ.Μ.Α. λόγω κατεπείγουσας ανάγκης».
 8. Έγκριση οριστικής παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας επειγουσών αντιπλημμυρικών εργασιών στις Κοινότητες Σαλμενίκου & Δαμακίνι, Δήμου Αιγιαλείας.
 9. Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη για την διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων στο πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο CREATIVE CAMPS (MIS 5003297) του προγράμματος Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020» με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της 118/2019 μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού.
 10. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για οικονομική βοήθεια ενδεών και εξειδίκευση πίστωσης έτους 2019.
 11. Έγκριση έβδομης (7ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» οικονομικού έτους 2019.
 12. Έγκριση ή μη αποζημίωσης ιδιωτικού ταφείου λόγω πτώσης κλάδου δέντρου στο κοιμητήριο της Τ.Κ. Αρραβωνίτσας Δήμου Αιγιαλείας.