Η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου), την Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11.30π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δήμου Αιγιαλείας».
 2. Έγκριση αποφάσεως της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.), σχετικά με την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2018.
 3. Έγκριση αποφάσεως της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.), σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
 4. Έγκριση χορήγησης παράτασης σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσίας για τον ορισμό ορκωτού λογιστή για τον Τακτικό Έλεγχο των καταστάσεων του Δήμου Αιγιαλείας για την οικονομική χρήση έτους 2018.
 5. Απαλλαγή υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ.) για την πληρωμή διοδίων κατά την μεταφορά αλατιού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας.
 6. Απαλλαγή υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ.) για την κάλυψη των αναγκών πληρωμής διοδίων.
 7. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού πάγιας προκαταβολής Δήμου Αιγιαλείας.
 8. Έγκριση διαγραφής τελών άρδευσης Δ.Ε. Αιγείρας του Δήμου Αιγιαλείας.
 9. Έγκριση διαγραφής τελών νεκροταφείου Δ.Ε. Αιγείρας του Δήμου Αιγιαλείας.
 10. Έγκριση διαγραφής τελών ακαθαρίστων 2% Δ.Ε. Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας.
 11. Έγκριση άμεσης απομάκρυνσης αντικειμένων από πρώην ακίνητο κ. Καγιόπουλου και νυν ιδιοκτησίας ΑΝΤΑΙΟΣ Α.Ε.
 12. Συγκρότηση Επιτροπών αξιολόγησης διαγωνισμών (συνοπτικών & ανοικτών) και αξιολόγησης ενστάσεων για το έτος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.