Η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) στις δέκα οκτώ (18) Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 1. Συγκρότηση της ετήσιας Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων έτους 2020 στο Δήμο Αιγιαλείας όταν η ανάθεση της σύμβασης γίνεται με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού ή της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης.
 2. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτόμησης και απολήψεως του λήμματος της συστάδας 1δ του Δημοτικού δάσους Κοινότητας Ζαρούχλας» του Δήμου Αιγιαλείας.
 3. Έγκριση Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγίου» του Δήμου Αιγιάλειας.
 4. Έγκριση Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού – Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης – για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγείρας – Ακράτας – Διακοπτού – Συμπολιτείας – Ερινεού» του Δήμου Αιγιάλειας.
 5. Έγκριση Πρακτικού ανοικτής Διαδικασίας – Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης – για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Συμπολιτείας (2019) του Δήμου Αιγιάλειας.
 6. Έγκριση Πρακτικού 2 – Ηλεκτρονική Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών – για την «προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας, όλων των Νομικών του Προσώπων και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για τα έτη 2020 & 2021», ως προς την ομάδα των λιπαντικών.
 7. Έγκριση Πρακτικού 1 για την “Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη για την διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων στο πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο CREATIVE CAMPS (MIS 5003297) του προγράμματος Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020”.
 8. Έγκριση Πρακτικού 2 για την “Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα για τη διαχείριση, οικονομική παρακολούθηση, οργάνωση εκδηλώσεων, δημιουργία-προώθηση υλικού επικοινωνίας και δημοσιότητα του έργου Food Art Movement Energy-The Road to Countr yExperience, με ακρωνύμιο FAME ROAD, στο πλαίσιο του Cooperation Programme Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020″ MIS 5003628”.
 9. Έγκριση επανάληψης της διαδικασίας ακριβώς μετά το στάδιο της λήψης της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής λόγω εμφιλοχώρησης παράληψης (με αριθ. 275/2019 Ο.Ε.) για το έργο: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Διακοπτού» (2019).
 10. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης της παροχής υπηρεσίας: «Μεταφορά 50.000,00 τόνων απορριμμάτων Δήμου Αιγιαλείας με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τα έτη 2020 – 2023».
 11. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας» (2017).
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής, Ποσοτικής & Ποιοτικής Παραλαβής της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2018».
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής, Ποσοτικής & Ποιοτικής Παραλαβής της υπηρεσίας: «Εκτέλεση εργασιών για την απομαγνητοφώνηση και δακτυλογράφηση των πρακτικών των συνεδριάσεων Δήμου Αιγιαλείας».
 14. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες επεκτάσεων και παραλλαγή δικτύου Δημοτικού φωτισμού.
 15. Έγκριση αποφάσεως του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», σχετικά με την έγκριση 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
 16. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την «συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τεχνικός έλεγχος μεταφορικών μέσων – ΚΤΕΟ – πιστοποίηση ταχογράφου & πληρωμή παραβόλων).
 17. Ορισμός συμβολαιογράφου για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και του Τ.Π.& Δ για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου, για το έργο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Αιγιαλείας» το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
 18. Τροποποίηση της 272/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό Συμβολαιογράφου για την μερική ανάκληση της δωρεάς στο Πανεπιστήμιο Πατρών δυνάμει της αριθ. 158/19-09-2019 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.
 19. Έγκριση τακτοποίησης – διαγραφής χρεώσεων ΤΑΠ Δ.Ε. Αιγίου (2019) Δήμου Αιγιαλείας.
 20. Έγκριση διαγραφής τελών νεκροταφείου, άρδευσης & ΤΑΠ Δ.Ε. Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας.
 21. Έγκριση τακτοποίησης – διαγραφής χρεώσεων ΤΑΠ Δ.Ε. Αιγίου (2019) Δήμου Αιγιαλείας.
 22. Έγκριση διαγραφής τελών ΤΑΠ Δ.Ε. Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας.
 23. Έγκριση διαγραφής τελών (Τ.Α.Π., Δ.Τ & Δ.Φ) Δ.Ε. Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας.
 24. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. Α2056/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών.