Η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου & τηλεφώνου, σύμφωνα με την αριθ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, στις δέκα (10) Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 13.00 μ.μ. έως 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 1. Έγκριση αναβολής της διαδικασίας αποσφράγισης του ανοικτού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Αιγιαλείας».
 2. Έγκριση αναβολής της διαδικασίας αποσφράγισης του ανοικτού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Kατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ερινεού» Δήμου Αιγιαλείας.
 3. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια Σάκων Απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας και των Νομικών του Προσώπων Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Παιδείας Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης» Δήμου Αιγιαλείας.
 4. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, κριτηρίου αξιολόγησης και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ασφαλίστρων μεταφορικών μέσων & ΜΥΣ Τσιβλού» Δήμου Αιγιαλείας.
 5. Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Γενικής Μηχανογράφησης – Υπηρεσίες διαχείρισης συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων, δρομολογητών, εικονικών μηχανών, βάσεων δεδομένων» με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού.
 6. Έγκριση Πρακτικού 3 – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – για την «προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας, όλων των Νομικών του Προσώπων και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για τα έτη 2020 & 2021», ως προς την ομάδα των λιπαντικών.
 7. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων διακήρυξης και κριτηρίου αξιολόγησης για την «προμήθεια οικοδομικών υλικών» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας».
 8. Ορισμός Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων του Δ.Δ. Βαλιμιτίκων» Δήμου Αιγιαλείας.
 9. Έγκριση ή μη παράτασης συμβάσεων προσωπικού ορισμένου χρόνου ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας.
 10. Συμπλήρωση σχεδίου 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2020.
 11. Έγκριση απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.) σχετικά με την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.
 12. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου σχετικά µε την απευθείας ανάθεση εργασιών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
 13. Έγκριση οριστικής παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας συνδρομής στο έργο της Π.Υ. για κατάσβεση πυρκαγιάς στην Κοινότητα Τέμενης, Δήμου Αιγιαλείας.
 14. Έγκριση διαγραφής τελών Νεκροταφείου Δ.Ε. Συμπολιτείας Δήμου Αιγιαλείας.
 15. Αποδοχή δωρεάς μασκών από την εταιρεία EUROSUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ για τις άμεσες ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Αιγιαλείας.
 16. Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού σε αίτηση Γεωργίου Παξιμάδη κατ’ άρθρο 214Α του ΚΠολΔ.
 17. Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού σε αίτηση Ευσταθίου Μπούλη κατ’ άρθρο 214Α του ΚΠολΔ.
 18. Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού σε αίτηση Αναστάσιου Βάκρινου & Σία Ο.Ε. Ευσταθίου Μπούλη κατ’ άρθρο 214Α του ΚΠολΔ..
 19. Εξέταση αίτησης κ. Βασιλικής Τριανταφυλλοπούλου για καταβολή αποζημίωσης για απώλεια οικόσιτων από αδέσποτα σκυλιά.
 20. Εξέταση αίτησης κ. Παναγιώτη Ραυτόπουλου για αποζημίωση λόγω πρόκλησης φθοράς από συνεργείο του Δήμου μας σε ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του.

* Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’ ), «Κατεπείγουσες Διατάξεις  για τη λειτουργία  Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται με κάθε  πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο και στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.