Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87/Α/7-6-10) η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με την 70η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΤΔΠ46ΜΤΛ6-ΩΒΘ), στις είκοσι οκτώ (28) Νοεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

1. Έγκριση Πρακτικού Ν. 1 Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και
Οικονομικών Προσφορών του Διαγωνισμού για: «Ήπιες παρεμβάσεις για την τουριστική αναβάθμιση, παρακολούθηση και ανάδειξη της βιοποικιλότητας της λιμνοθάλασσας Αλυκής Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας (Natura 2000/ GR 2320006) μέσω του Προγράμματος LEADER ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020».

2. Έγκριση Πρακτικού 1 Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής
/Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή όλων των μηχανημάτων (φωτοτυπικών, εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων) των υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και τοποθέτησης των αναλωσίμων που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία τους (εκτός χαρτιού)».

3. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Μικρών Τεχνικών Έργων Δ.Ε. Ερινεού» Δήμου Αιγιαλείας».

4. Ανάκληση της αριθ. 275/2022 απόφασης της Ο.Ε. και εκ νέου αποδοχή της μακροχρόνιας παραχώρησης χρήσης οικοπέδου συνολικού εμβαδού 1.539,96 τ.μ., παλαιάς ισογείου σταφιδαποθήκης και κατεδαφιστέου κτιρίου, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον Δήμο Αιγιαλείας μετά την ανάκληση της 1014/2022 απόφασης της Ο.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

5. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Ερινεού».

6. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 2γ και 32α του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή Έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ερινεού» Δήμου Αιγιαλείας, έγκριση μελέτης, συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής και έγκριση των όρων της πρόσκλησης.

7. Έγκριση Πρακτικού φανερής, προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση κατάλληλου ακινήτου, το οποίο θα βρίσκεται στην περιοχή που περιβάλλεται από τις οδούς Ελίκης & Καραϊσκάκη της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να χρησιμεύσει ως χώρος στάθμευσης οχημάτων.

8. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου σχετικά µε την απευθείας ανάθεση εργασιών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

9. Αποδοχή όρων χρηματοδότησης και ένταξης της πράξης «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στο Δήμο Αιγιαλείας» στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021 του Πράσινου Ταμείου.

10. Αποδοχή όρων χρηματοδότησης και ένταξης της πράξης «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αιγιαλείας στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου του χρηματοδοτικού προγράμματος ‘Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022’ της πρόσκλησης της δράσης «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» του Πράσινου Ταμείου.

11. Αποδοχές επιχορηγήσεων έτους 2022 & έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

12. Έγκριση πέμπτης (5ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» οικονομικού έτους 2022.

13. Έγκριση της αριθ. 107/2022 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.) σχετικά με την έκτη (6η) αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022.

14. Έγκριση της αριθ. 53/2022 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας, σχετικά με την έγκριση πέμπτης (5ης ) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

15. Έγκριση απόδοσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος του αναλογούντος ποσοστού του ημερήσιου τέλους κατόχων αδειών θέσεων Λαϊκής αγοράς.

16. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου μας εκτός των ορίων του Δήμου μας για την εκτέλεση υπηρεσίας.

17. Έγκριση απόδοσης πάγιας προκαταβολής στις Κοινότητες του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2022.

18. Έγκριση διαγραφής Δημοτικών Τελών Δ.Ε. Συμπολιτείας Δήμου Αιγιαλείας.

19. Έγκριση διαγραφής Δημοτικών Τελών Δ.Ε. Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας.

20. Έγκριση Διαγραφής Τελών Ακίνητης Περιουσίας ΔΕ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.

21. Έγκριση Διαγραφής Τέλους 0,5% και Προστίμου, λόγω διακοπής δραστηριότητας.

22. Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη της 1ης πρόσθετης πράξης επί του αριθ. 17698/3-8-2022 δανειστικού συμβολαίου.

23. Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του κ. Γεωργίου Τσούκνου και του Δήμου Αιγιαλείας, σχετικά με την από 13-04-2022 αγωγή του ανωτέρω κατά του Δήμου μας για την: «Παροχή υπηρεσίας στο έργο της Π.Υ. για κατάσβεση πυρκαγιάς στις Κοινότητες Ζήριας, Καμαρών, Λόγγου Δήμου Αιγιαλείας.

24. Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του κ. Λάζαρου Τσούκνου και του Δήμου Αιγιαλείας, σχετικά με την από 13-04-2022 αγωγή του ανωτέρω κατά του Δήμου μας για την: «Παροχή υπηρεσίας στο έργο της Π.Υ. για κατάσβεση πυρκαγιάς στις Κοινότητες Ζήριας, Καμαρών, Λόγγου Δήμου Αιγιαλείας.

25. Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ της ΕΡΓΟΚΑΤ Ι.Κ.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ και του Δήμου Αιγιαλείας, σχετικά με την από 13-04-2022 αγωγή της ανωτέρω εταιρείας κατά του Δήμου μας για την: «Παροχή υπηρεσίας στο έργο της Π.Υ. για κατάσβεση πυρκαγιάς στις Κοινότητες Ζήριας, Καμαρών, Λόγγου Δήμου Αιγιαλείας.

26. Έγκριση αποζημίωσης στην κ. Αικατερίνη Αθανασοπούλου για φθορά που προκλήθηκε στο ΙΧ αυτοκίνητό της κατά την πρόσκρουσή της σε εναπομείναν τμήμα στύλου κατά τη διέλευσή της από την οδό Ποσειδώνος Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.

27. Έγκριση η μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του κ. Απόστολου Σακκούλη του Ιωάννη και του Δήμου Αιγιαλείας, σχετικά με τον ισχυρισμό του ανωτέρω για καταπλάκωση αγελάδας από πτώση χωμάτων πρανούς Κοινοτικής οδού στον οικισμό Άνω Ποταμιά.