Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87/Α/7-6-10) η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με την 70η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΤΔΠ46ΜΤΛ6-ΩΒΘ), την πρώτη (1η) Αυγούστου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 1. Έγκριση 1ου Πρακτικού της δημοπρασίας έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α. σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αιγιαλείας» ανάδειξη μειοδότη και πρόσκληση μειοδότη για την προσκόμιση δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης.
 2. Έγκριση γνωμοδότησης επιτροπής διαγωνισμού για διαπραγμάτευση και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Ετήσια αναβάθμιση εφαρμογών του Δήμου Αιγιάλειας (RELEASE) & μηχανογραφική υποστήριξη χρηστών».
 3. Έγκριση Πρακτικού 3 – Δικαιολογητικά Κατακύρωσης – ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας «Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης γενικής μηχανογράφησης-Υπηρεσίες διαχείρισης συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων, δρομολογητών, εικονικών μηχανών, βάσεων δεδομένων».
 4. Έγκριση μελέτης, προϋπολογισμού, τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αιγιαλείας» εκτιμώμενης αξίας 600.000.00 € (με Φ.Π.Α.).
 5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της αρχικής σύμβασης του έργου: «Κατασκευή Έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ερινεού» Δήμου Αιγιαλείας.
 6. Έγκριση ανανέωσης των συμβάσεων του απασχολούμενου προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ».
 7. Έγκριση της αριθ. 78/2022 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.) σχετικά με την πέμπτη (5η) αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022.
 8. Αποδοχές επιχορηγήσεων έτους 2022 & έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
 9. Έγκριση διάθεσης & εξειδίκευση πίστωσης οικονομικού έτους 2022 για την οικονομική βοήθεια ενδεών Δήμου Αιγιαλείας.
 10. Έγκριση απόδοσης πάγιας προκαταβολής στις Κοινότητες του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2022.
 11. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου μας εκτός των ορίων του Δήμου μας για την εκτέλεση υπηρεσίας.
 12. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για παραλλαγή δικτύου Δημοτικού φωτισμού, επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού κλπ.
 13. Ανάκληση των από 11-07-2022 και 04-07-2022 προσωρινών διαταγών του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων).
 14. Έγκριση Διαγραφής παραβάσεων ΚΟΚ Δημοτικής Ενότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
 15. Έγκριση διαγραφής τελών Νεκροταφείου Δημοτικής Ενότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
 16. Έγκριση διαγραφής Δημοτικών Τελών Δ.Ε. Συμπολιτείας Δήμου Αιγιαλείας.
 17. Έγκριση Διαγραφής ετήσιων Τελών Ακίνητης Περιουσίας ΔΕ Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας.
 18. Έγκριση Διαγραφής ετήσιων Τελών Ακίνητης Περιουσίας ΔΕ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.