Η τακτική  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγίου, την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Περί εξέτασης αιτήματος για κοπή δέντρου (πεύκου) στο δημοτικό παρκινγκ οικισμού Αβύθου της Κοινότητας Ροδοδάφνης Δήμου Αιγιαλείας.
 2. Περί εξέτασης αιτήματος για κοπή δέντρου (ακακίας) στην οδό 25ης Μαρτίου οικισμού Αβύθου της Κοινότητας Ροδοδάφνης Δήμου Αιγιαλείας.
 3. Περί εξέτασης αιτήματος για κοπή δέντρων (πεύκων) στην Κοινότητα Καθολικού Δήμου Αιγιαλείας.
 4. Περί εξέτασης αιτήματος για κοπή ξερών δέντρων στην Κοινότητα Καμαρών Δήμου Αιγιαλείας.
 5. Περί τοποθέτησης οριοδεικτών έμπροσθεν Ι.Ν Αγίου Ανδρέας στην Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
 6. Επί της αριθ. 3/2020 απόφαση Κοινότητας Ακράτας περί τροποποίησης Κανονισμού του Κοιμητηρίου της Κοινότητας.
 7. Επί της αριθ. 1/2020 απόφασης Κοινότητας Αιγίου περί κοπής ενός δέντρου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
 8. Επί της αριθ. 3/2020 απόφασης Κοινότητας Αιγίου για την ανάπτυξης δικτύου πρόσβασης νέας γενιάς FTTH από τον ΟΤΕ στην Κοινότητα Αιγίου.
 9. Επί της αριθ. 6/2020 απόφασης Κοινότητας Αιγίου περί έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου επί της οδού Μελετοπούλων 40 στην Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
 10. Επί της αριθ. 5/2020 απόφασης Κοινότητας Αιγίου περί έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου επί της οδού Ι. Μεσσηνέζη 8 στην Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
 11. Επί της αριθ. 7/2020 απόφασης Κοινότητας Αιγίου περί χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της παρόδου Αγίων Αποστόλων 8 στην Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
 12. Περί χορήγησης θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας.