Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη μέτρων λόγω αύξησης παραβατικότητας, σε περιοχές του Δήμου Αιγιαλείας.
 2. Αποδοχή της υπ’ αριθ.πρωτ.83448/22.11.2019 (ΑΔΑ: ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, περί επιχορήγησης των Δήμων της χώρας από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟ-ΔΗΜΟΣ ΙΙ», για την προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
 3. Έγκριση δεύτερης (2ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2020.
 4. Άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού σε Πιστωτικό Ίδρυμα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να κατατεθεί το ποσό της πάγιας προκαταβολής του Δήμου Αιγιαλείας, έτους 2020.
 5. Καθορισμός κωδικών δαπανών δεκτικών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
 6. Χαρακτηρισμός οδού Περιστέρας-Χιονοδρομικού ως επαρχιακής οδού.
 7. Συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2019, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων.
 8. Έγκριση συμψηφισμού του αναλογούντος υπολοίπου προς απόδοση ποσού με τυχόν λοιπές οφειλές των οφειλετών της Δ.Ε. Αιγείρας, που θα προκύψουν και θα βεβαιωθούν εκ μέρους του Δήμου Αιγιαλείας έως τις 31.12.2020, λόγω αδυναμίας συμψηφισμού του 50% παγίου ύδρευσης έτους 2016 και του αντίστοιχου Φ.Π.Α.13% σε όσους δικαιούχους δεν καταστεί δυνατή η επιστροφή, λόγω μη προσκόμισης εκ μέρους τους IBAN (αριθμού τραπεζικού λογαριασμού).
 9. Έγκριση προσχώρησης στους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019», στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019», του σχεδίου σύμβασης με το Πράσινο Ταμείο και το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αιγιαλείας για την υπογραφή της Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account).
 10. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Αιγείρας» με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.4635/2019, λόγω αδυναμίας εκτέλεσής της με ίδια μέσα.
 11. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Αιγίου» με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.4635/2019, λόγω αδυναμίας εκτέλεσής της με ίδια μέσα.
 12. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Ακράτας» με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.4635/2019, λόγω αδυναμίας εκτέλεσής της με ίδια μέσα.
 13. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Διακοπτού» με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.4635/2019, λόγω αδυναμίας εκτέλεσής της με ίδια μέσα.
 14. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Ερινεού» με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.4635/2019, λόγω αδυναμίας εκτέλεσής της με ίδια μέσα.
 15. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Συμπολιτείας» με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 και του Ν.4635/2019, λόγω αδυναμίας εκτέλεσής της με ίδια μέσα.
 16. Έγκριση εκτέλεσης παροχής της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού, συντήρησης, ταφής, εκταφής Δημοτικού Κοιμητηρίου Αιγίου» με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, λόγω αδυναμίας εκτέλεσής της με ίδια μέσα.
 17. Έγκριση εκμίσθωσης του δικαιώματος υλοτόμησης και απολήψεως του λήμματος της συστάδας 1δ του δημοτικού δάσους Κοινότητας Ζαρούχλας και καθορισμός ποσοτήτων, τιμών και δικαιολογητικών διάθεσης καυσόξυλων ατομικών αναγκών μονίμων κατοίκων Κοινότητας Ζαρούχλας, για το διαχειριστικό έτος 2020.
 18. Συγκρότηση Επιτροπής τμηματικής ή συνολικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κατά το έτος 2020, βάσει του Ν. 4412/2016.
 19. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών Δήμου Αιγιαλείας κατά το έτος 2020, βάσει του Ν.4412/2016.
 20. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου της Κοινότητας Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας, όπου λειτουργεί το Λαογραφικό Μουσείο και η Πινακοθήκη, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», λόγω αρμοδιότητας.
 21. Μεταστέγαση Νηπιαγωγείου Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με το υπ’ αριθ.πρωτ.14842/27.11.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.
 22. Στο έγγραφο του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Αιγίου, περί κατασκευής κτιρίου για τη στέγαση του Σχολείου.
 23. Ονοματοθεσία αμφιθεάτρου Κοινότητας Βαλιμιτίκων Δήμου Αιγιαλείας.
 24. Τοποθέτηση στεγάστρου στάσης αστικού λεωφορείου, έμπροσθεν του 4ου Γυμνασίου Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, επί της οδού Αγίας Τριάδας 6. (απόφαση Ε.Π.Ζ. αριθ.96/2019).
 25. Χορήγηση νέας άδειας παραγωγού πωλητή πλανόδιου εμπορίου.