Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 69Α του Ν.4270/2014 και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων.
 2. Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Υποτροφιών Αναστασίου Αντωνάτου.
 3. Έγκριση έβδομης (7ης) τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας, έτους 2019.
 4. Έγκριση ενδέκατης (11ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2019.
 5. Εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και αποπαγοποίησης οδών Δ.Ε. Αιγείρας».
 6. Εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και αποπαγοποίησης οδών Δ.Ε. Ακράτας».
 7. Εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και αποπαγοποίησης οδών Δ.Ε. Διακοπτού».
 8. Εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και αποπαγοποίησης οδών Δ.Ε. Αιγίου».
 9. Εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και αποπαγοποίησης οδών Δ.Ε. Συμπολιτείας».
 10. Εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και αποπαγοποίησης οδών Δ.Ε. Ερινεού».
 11. Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αιγιαλείας», σε εφαρμογή του Ν.4483/ 2017.