Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 & 68 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως το άρθρο 67 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/ 19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18. 09.2021), καθώς και με την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ:  ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, στις έντεκα (11) Μαΐου 2022, ημέρα Τέταρτη και από ώρα 12:00 έως και 14:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), για λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2022, εντός των ορίων του Δήμου Αιγιαλείας.

2.Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, εμβαδού 87,75 τ.μ. επί της οδού Λεωφόρου Αιγαίου στην παραλία της Δημοτικής Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας, για εκτός προβολής καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με σκοπό την ανάπτυξη ξαπλωστρών και ομπρελών, με τη διαδικασία της δημοπρασίας.

3.Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, εμβαδού 168,80 τ.μ. επί της οδού Λεωφόρου Αιγαίου στην παραλία της Δημοτικής Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας, για εκτός προβολής καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με σκοπό την ανάπτυξη ξαπλωστρών και ομπρελών, με τη διαδικασία της δημοπρασίας

4.Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, εμβαδού 90,00 τ.μ., επί της οδού Λεωφόρου Αιγαίου στην παραλία της Δημοτικής Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας, για εκτός προβολής καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με σκοπό την ανάπτυξη ξαπλωστρών και ομπρελών, με τη διαδικασία της δημοπρασίας.

5.Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου (πλατείας), στη Δημοτική Κοινότητα Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας για εκτός προβολής καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με σκοπό την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, με τη διαδικασία της δημοπρασίας.

6.Τροποποίηση της υπ’ αριθ.428/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, με την αντικατάσταση των εκπροσώπων του Εμπορικού Εισαγωγικού & Επιχειρηματικού Συλλόγου Αιγιαλείας στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Αιγιαλείας.

7.Έγκριση παραχώρησης χρήσης κτιρίου του 1ου Γυμνασίου Αιγίου, στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών «PALSO», για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας  NOCN και LAAS.

8.Έγκριση παραχώρησης χρήσης αιθουσών του 9ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου, στο Γαλλικού Ινστιτούτο Αθηνών, για τη διεξαγωγή εξετάσεων DELF του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας.