Τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης) της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου και ώρα 19.00μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση/λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ενημέρωση σχετικά με τον απολογισμό (ανεπίσημα) Σχολικής Επιτροπής έτους 2022 – φύλαξη σχολείων και ενημέρωση για λέβητες καυστήρες σχολικών μονάδων.
 2. Λήψη απόφασης αναγκαιότητας, έγκριση δαπάνης για εργασίες αποξήλωσης σοβάδων του Λυκείου Ακράτας και αποκατάσταση της οροφής συνολικού ποσού 1.000,00 ευρώ .
 3. Λήψη απόφασης αναγκαιότητας έγκριση δαπάνης για αντικατάσταση του Λέβητα πετρελαίου στο Γυμνάσιο Διακοπτού λόγω βλάβης αυτού της τάξεως των 580,00 ευρώ.
 4. Λήψη απόφασης αναγκαιότητας έγκριση δαπάνης για αντικατάσταση του Λέβητα πετρελαίου στο Λύκειο Αιγείρας λόγω βλάβης αυτού της τάξεως των 495,00 ευρώ.
 5. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης για αγορά ενός υπολογιστή στο Γυμνάσιο Ακράτας ποσού 190,00 ευρώ.
 6. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης για αγορά 3 υπολογιστών για το ΕΠΑΛ Αιγίου και 2 ολοκληρωμένων συστημάτων Η/Υ στο 4ο Γυμνάσιο συνολικού ποσού 787,00 ευρώ.
 7. Λήψη απόφασης αναγκαιότητας, έγκριση δαπάνης για την αγορά 2 πινάκων μαρκαδόρου describο στο ΕΝΕΕΓΥΛ Αιγίου ποσού 254,60 ευρώ.
 8. Έγκριση καταστροφής υλικού 4ο Γυμνάσιο.
 9. Λήψη απόφασης επί της Δ΄Κατανομής έτους 2022.
 10. Λήψη απόφασης, πίστωση ποσού έως 5.000€ για την προμήθεια ψηφιακών μέσων στα σχολεία αρμοδιότητας μας.
 11. Λήψη απόφασης-έγκριση δαπάνης για λογιστικές υπηρεσίες για διάστημα από 1/1/2023-31/12/2023.
 12. Λήψη απόφασης – έγκριση δαπάνης για την γραμματειακή υποστήριξη της Σ.Ε. για διάστημα από 1/1/2023-31/08/2023.
 13. Λήψη απόφασης – έγκριση Τομέα «Πληροφορικής» με Ειδικότητα «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» στο ΕΝΕΕΓΥ-Λ.
 14. Λήψη απόφασης πίστωσης ποσού έως 3.000€ για αναγκαίες εργασίες αποκατάσταση και συντήρηση των λεβητοστασίων σχολικών μονάδων.
 15. Λήψη απόφασης πίστωσης ποσού έως 2.000€ για την μετακίνηση των περιφερειακών σχολείων στα μουσεία του Αιγίου.