στρατιώτες

Προκειμένου ο Δήμος Αιγιαλείας να συντάξει τους στρατολογικούς πίνακες (κλάση 2023) των εγγεγραμμένων στα Μητρώα Αρρένων Αιγιαλείας γεννηθέντων το έτος 2002, παρακαλούνται να προσέλθουν οι γονείς μαζί με την ταυτότητα τους στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης (Γραφείο Μητρώων Αρρένων) του Δήμου (Παναγιωτοπούλων 12) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργότερο μέχρι 31-3-2017 για να συμπληρώσουν υπεύθυνη δήλωση με τα προβλεπόμενα από το Νόμο στοιχεία.

[the_ad id=”46371″]

Οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του ιδίου έτους των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αιγιαλείας, καθώς και των Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων αυτών, θα απευθύνονται στις αντίστοιχες Δημοτικές Ενότητες ( πρώην Δήμους που συνενώθηκαν με το Δήμο Αιγιαλείας).

[the_ad id=”48922″]

 

[the_ad id=”46704″]