Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/ 2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ. Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», στις τριάντα (30) Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Χορήγηση αδειών παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για το έτος 2022.
 2. Περί φωτισμού στον οικισμό Μεσσηνέζη της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου.
 3. Περί τοποθέτησης φωτεινών σηματοδοτών για την ασφαλή διέλευση πεζών, στο Αίγιο.
 4. Περί επανατοποθέτησης κάδου απορριμμάτων, στο Αίγιο.
 5. Περί κυκλοφορίας λεωφορείων στο κέντρο της πόλης τύπου Sprinter Mini Bus.
 6. Περί έγκρισης ή μη παραχώρησης τμήματος κοινόχρηστου χώρου της πλατείας Υψηλών Αλωνίων.
 7. Περί του πεζόδρομου της οδού Σωτηρίου Λόντου.
 8. Περί τοποθέτησης προστατευτικών μπαρών επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 62, στο Αίγιο.
 9. Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου επί της οδού Π. Χαραλάμπους 2, στο Αίγιο.
 10. Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου επί της οδού Σελινούντος 30, στο Αίγιο.
 11. Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου επί της οδού Γρηγορίου Ε΄44, στο Αίγιο.
 12. Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου επί της οδού Γρηγορίου Ε΄54, στο Αίγιο.
 13. Αίτημα για έγκριση ή μη της κοπής κυπαρισσιού στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αιγίου