Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας. η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου & τηλεφώνου, σύμφωνα με την αριθ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου 2020 και ώρα από 13.00 μ.μ. έως 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 1. Έγκριση αναγκαιότητας πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου βάσει του άρθρου 206 του Ν. 3584/07 για κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων /εποχικών αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας για διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών όπως προβλέπεται και από το άρθρο 24Ο  της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», ΦΕΚ 64/Α΄/14-03-2020.
 2. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – για την: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συστημάτων – συσκευών, περιφερειακών & λογισμικού στο πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο CREATIVECAMPS (MIS 5003297) του προγράμματος InterregV/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020».
 3. Έγκριση Πρακτικού Ανοικτής Διαδικασίας – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – για την εκτέλεση του έργου: « Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Διακοπτού» (2019).
 4. Έγκριση Πρακτικού Ανοικτής Διαδικασίας – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Αιγιαλείας».
 5. Έγκριση Πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού – Δικαιολογητικά κατακύρωσης – για την: «προμήθεια θερμομονωτικού καλύμματος κολυμβητικής δεξαμενής του ανοιχτού Δημοτικού κολυμβητηρίου Κοινότητας Αιγίου», Δήμου Αιγιαλείας.
 6. Έγκριση Πρακτικού 1 δικαιολογητικών συμμετοχής για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την: «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας».
 7. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, κριτηρίου αξιολόγησης και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Δήμου Αιγιαλείας».
 8. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, κριτηρίου αξιολόγησης και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα & fax γραφικής ύλης και ειδών γραφείου και χαρτιού μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας».
 9. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Συμπολιτείας» Δήμου Αιγιαλείας.
 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου που συνδέει το Δ.Δ. Καθολικού με τον οικισμό Κάστρου της έδρας του Δήμου Διακοπτού».
 11. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας Συμβούλου για την ένταξη των Δημοτικών ακινήτων της Δ.Ε. Αιγείρας στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
 12. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας Συμβούλου για την ένταξη των Δημοτικών ακινήτων της Δ.Ε. Αιγίου στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
 13. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας Συμβούλου για την ένταξη των Δημοτικών ακινήτων της Δ.Ε. Ακράτας στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
 14. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας Συμβούλου για την ένταξη των Δημοτικών ακινήτων της Δ.Ε. Διακοπτού στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
 15. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας Συμβούλου για την ένταξη των Δημοτικών ακινήτων της Δ.Ε. Ερινεού στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
 16. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας Συμβούλου για την ένταξη των Δημοτικών ακινήτων της Δ.Ε. Συμπολιτείας στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
 17. Έγκριση διαγραφής ετησίων τελών ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) και κλήσεων Κ.Ο.Κ. Δ.Ε. Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας.
 18. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την «υπογείωση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στα πλαίσια του έργου «Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αιγίου: Ενότητα 2 Πλατεία Αγίας Λαύρας και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 Πλατεία Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί».
 19. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου σχετικά µε την απευθείας ανάθεση εργασιών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
 20. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες επεκτάσεων και παραλλαγή δικτύου Δημοτικού φωτισμού.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’ ), «Κατεπείγουσες Διατάξεις  για τη λειτουργία  Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»,  οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται με κάθε  πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο και στην περίπτωση της δια ζώσης  σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.