Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) στις δέκα τέσσερις (14) Μαΐου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 

  1. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ακράτας» του Δήμου Αιγιαλείας.
  2. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια Τροφίμων, ειδών Παντοπωλείου, ειδών Οπωροπωλείου, Ελαιόλαδου, Ψαριών, ειδών Αρτοποιείου, γάλα και ειδών Κρεοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς και ΚΑΠΗ & τα συσσίτια σε άπορους μαθητές της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και για τα γεύματα αγάπης του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019».
  3. Έγκριση Πρακτικού 2 Διενέργειας Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας του Νομικού Προσώπου Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Παιδείας & Κοινωνικής Προστασίας, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2019».
  4. Έγκριση μελέτης, προϋπολογισμού, τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Αιγιαλείας».
  5. Έγκριση αποφάσεως Δημάρχου σχετικά µε την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων  αναγκών από φυσικές καταστροφές»  για την άρση της επικινδυνότητας και αποκατάστασης της προσβασιμότητας στα αρδευτικά δίκτυα του δήμου μας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
  6. Έγκριση αποφάσεως Δημάρχου σχετικά µε την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων  αναγκών από φυσικές καταστροφές» για την  προσωρινή αποκατάσταση βατότητας και άρση επικινδυνότητας  της παραλιακής δημοτικής οδού στην Δ.Κ. Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
  7. Έγκριση αποφάσεως Δημάρχου σχετικά µε την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων  αναγκών από φυσικές καταστροφές»για την προσωρινή αποκατάσταση βατότητας και άρση επικινδυνότητας δημοτικής οδού Αιγιαλέως της Τ.Κ Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
  8. Έγκριση αποφάσεως Δημάρχου σχετικά µε την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων  αναγκών από φυσικές καταστροφές»για την προσωρινή αποκατάσταση βατότητας και άρση επικινδυνότητας παραλιακής δημοτικής οδού Τ.Κ. Παρ. Πλατάνου Δ.Ε Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
  9. Έγκριση αποφάσεως Δημάρχου σχετικά µε την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων  αναγκών από φυσικές καταστροφές» για την  προσωρινή αποκατάσταση βατότητας και άρση επικινδυνότητας δημοτικής οδού Τέμενης – Βαλιμιτίκων της Δ.Ε. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
  10. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας για το 1ο Τρίμηνο έτους 2019.