Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) στις επτά (07) Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

[the_ad id=”46274″]

  1. Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019.
  2. Έγκριση απόδοσης παγίας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας.
  3. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
  4. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή παιδικών χαρών του Δήμου Αιγιαλείας», ανάδειξη μειοδότη και πρόσκληση μειοδότη για την προσκόμιση δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης.
  5. ‘Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας και χώρου αθλοπαιδιών στην Τ.Κ. Τέμενης της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας», ανάδειξη μειοδότη και πρόσκληση μειοδότη για την προσκόμιση δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης.
  6. Τροποποίηση – συμπλήρωση κανονισμού άρδευσης Τ.Κ. Βούτσιμου Δ.Ε. Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας.

 

[the_ad id=”46704″]

 

[the_ad id=”57928″]