Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/ 2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ. Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», η τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», στις 12 Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Χορήγηση αδειών παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για το έτος 2022.
  2. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – μέτρων ασφαλείας, στην οδό Μαυρομιχάλη, στο Αίγιο.
  3. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – μέτρων ασφαλείας, στην συμβολή των οδών Ερμού 44 και Κολοκοτρώνη 17, στο Αίγιο.
  4. Χορήγηση θέσης στάθμευσης ατόμου με ποσοστό αναπηρίας, στη συμβολή των οδών Ιωάννη Βασιλειάδη και Μακεδονίας, στο Αίγιο.
  5. Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου επί της οδού Σωτηρίου Λόντου 40, στο Αίγιο.
  6. Αίτημα για έγκριση ή μη της κοπής ενός δέντρου αυτοφυούμενου σε χώρο στάθμευσης στην συμβολή των οδών Ασημάκη Φωτήλα και Περικλέους.