Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/ 2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ. Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», η τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», στις 12 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Μίσθωση κτιρίου για στέγαση του Συνεργείου του Δήμου Αιγιαλείας.
 2. Μίσθωση οικοπέδου για πάρκινγκ στο Αίγιο.
 3. Καθορισμός θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου.
 4. Περί παραχώρησης χρήσης της πλατείας Υψηλών Αλωνίων στην ΔΗΚΕΠΑ, ενόψει των Χριστουγέννων.
 5. Περί έγκρισης ή μη παραχώρησης τμήματος περιβάλλοντα της πλατείας Υψηλών Αλωνίων στο Αίγιο στην εταιρεία Ζυγουράρκη Ελένη – Ζυγουράκης Κων/ντίνος Ε.Ε., με τον διακριτικό τίτλο «The White Fantasy» για εγκατάσταση παγοδρομίου και λοιπών παιχνιδιών, για την χριστουγεννιάτικη περίοδο.
 6. Τοποθέτηση πινακίδας απαγόρευσης στάθμευσης και κίτρινη διαγράμμιση επί των οδών Αγίου Μελετίου και Ανδρονοπούλου γωνία, στο Αίγιο.
 7. Μετακίνηση πάγκων εμπορευμάτων στην πλατεία Αγίου Αθανασίου στο Αίγιο, λόγω εκτέλεσης εργασιών.
 8. Χορήγηση θέσης στάθμευσης ατόμου με ποσοστό αναπηρίας, στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου 78, στο Αίγιο.
 9. Χορήγηση θέσης στάθμευσης ατόμου με ποσοστό αναπηρίας, στην οδό Καλλιπόλεως 4, στο Αίγιο.
 10. Χορήγηση θέσης στάθμευσης ατόμου με ποσοστό αναπηρίας, στην οδό Μαυρομιχάλη 14, στο Αίγιο.
 11. Απαγόρευση στάσης – στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου του εργοστασίου παραγωγής και εμφιάλωσης Αύρα.
 12. Αίτημα για έγκριση ή μη της κοπής δύο δέντρων στην Δημοτική Κοινότητα Αιγίου.