Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) στις είκοσι πέντε (25) Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 1. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού για την «προμήθεια αναλώσιμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και συσκευές fax, γραφικής ύλης και ειδών γραφείου και χαρτιού μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας».
 2. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού, Δικαιολογητικά κατακύρωσης για την: «Προμήθεια Τροφίμων, ειδών Παντοπωλείου, ειδών Οπωροπωλείου, Ελαιόλαδου, Ψαριών, ειδών Αρτοποιείου, γάλα και ειδών Κρεοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς και ΚΑΠΗ & τα συσσίτια σε άπορους μαθητές της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και για τα γεύματα αγάπης του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019».
 3. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού (επαναληπτικού) για την: «Προμήθεια Τροφίμων, ειδών Παντοπωλείου, ειδών Οπωροπωλείου, Ελαιόλαδου, Ψαριών, ειδών Αρτοποιείου, γάλα και ειδών Κρεοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς και ΚΑΠΗ & τα συσσίτια σε άπορους μαθητές της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και για τα γεύματα αγάπης του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019», όσον αφορά τις ομάδες ιχθυοπωλείου, ειδών κρεοπωλείου και ειδών πτηνοτροφείου.
 4. Έγκριση Πρακτικού Α΄ Φάσης, Διενέργειας ανοικτού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αιγίου: Ενότητα 2 Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 Πλατεία Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί».
 5. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Ακράτας» Δήμου Αιγιαλείας.
 6. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας» Δήμου Αιγιαλείας.
 7. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Συμπολιτείας» Δήμου Αιγιαλείας.
 8. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Διακοπτού» Δήμου Αιγιαλείας.
 9. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Διακοπτού» Δήμου Αιγιαλείας.
 10. Συμπλήρωση 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
 11. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου σχετικά µε την απευθείας ανάθεση εργασιών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

 

[the_ad id=”46704″]