Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) στις δέκα οκτώ (18) Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 

  1. Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ανταλλακτικών για την Συντήρηση και επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Αιγιαλείας Οικ. Έτους 2019».
  2. Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού – Δικαιολογητικά Κατακύρωσης – διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο: «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Γενικής Μηχανογράφησης – Υπηρεσίες διαχείρισης συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων, δρομολογητών, εικονικών μηχανών, βάσεων δεδομένων».
  3. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2019 Δήμου Αιγιαλείας.
  4. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού παγίας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας.
  5. Ανάκληση της αριθ. 84/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της αριθ. 64/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αιγιαλείας (Top Development κατά Δήμου Αιγιαλείας).
  6. Ανάκληση της αριθ. 85/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της αριθ. 65/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αιγιαλείας (Αναστάσιος Βουρλιωτάκης κατά Δήμου Αιγιαλείας).
  7. Ανάκληση της αριθ. 86/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της αριθ. 67/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αιγιαλείας (Άγγελος Τσάκωνας κατά Δήμου Αιγιαλείας).
  8. Έγκριση ή μη αποζημίωσης ιδιωτικού ταφείου λόγω πρόκλησης ζημιάς στο κοιμητήριο της Τ.Κ. Αρραβωνίτσας Δήμου Αιγιαλείας.
  9. Έγκριση ή μη εξώδικης επίλυσης διαφοράς μεταξύ κ. Αλέξανδρου Θεοφανόπουλου και του Δήμου Αιγιαλείας, σχετικά με την κατάθεση της αριθ. 199/2018 αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου .

[the_ad id=”46371″]