Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87/Α/7- 6-10) η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας θα πραγματοποιηθεί, διά ζώσης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με την 70η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΤΔΠ46ΜΤΛ6-ΩΒΘ), στις είκοσι έξι (26) Μαΐου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

1.Έγκριση Πρακτικών 1 Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών & 2 Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (ρούχα) για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας».

 1. Έγκριση Πρακτικών 1 Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών, 2 Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών & 3 Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γάλα) για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας».
 2. Έγκριση Πρακτικών 1 Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών & 2 Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών για την: «Αναβάθμιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και κινητικά προβλήματα σε παραλίες του Δήμου Αιγιαλείας».
 3. Έγκριση 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας και χώρου αθλοπαιδιών στην Τ.Κ. Τέμενης της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας».
 4. Έγκριση 2ου Πρακτικού παράτασης ισχύος προσφορών & εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις στις Τ.Κ. Κουνινάς, Μελισσίων και στις περιοχές Κάτω Πτέρη και Αγίου Ανδρέα.
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικού κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ».
 6. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αιγιαλείας».
 7. Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης γενικής μηχανογράφησης – Υπηρεσίες διαχείρισης συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων, δρομολογητών, εικονικών μηχανών, βάσεων δεδομένων» με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, έγκριση της 22/2022 μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού.
 8. Έγκριση σύναψης σύμβασης για την υπηρεσία Ετήσια αναβάθμιση εφαρμογών του Δήμου Αιγιάλειας (RELEASE) & μηχανογραφική υποστήριξη χρηστών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας, έγκριση της αριθ. 21/2022 μελέτης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 9. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ερινεού» Δήμου Αιγιαλείας.
 10. Έγκριση Αναπροσαρμογής τιμών στη σύμβαση προμήθειας γραφικής ύλης, ειδών γραφείου και χαρτιού μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Δήμου Αιγιαλείας.
 11. Συγκρότηση της Ετήσιας Επταμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων έτους 2022 στο Δήμο Αιγιαλείας.
 12. Αποδοχές έτους 2022 & συγκεκριμένα: α) της αριθ. 29765/10-5-2022 (ΑΔΑ: 92ΨΚ46ΜΤΛ6-Ε1Ω) απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών Β΄ Κατανομής έτους 2022 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, β) της Ε΄ κατανομής έτους 2022 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Α.Δ.Α: 6ΓΜΥ46ΜΤΛ6-7Τ0) προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών με ποσό 596.075,16€ γ) της επιχορήγησης για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 71/2020 με ποσό 57.850,00€ και έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
 13. Έγκριση διάθεσης και εξειδίκευση πίστωσης για οικονομική βοήθεια ενδεών Δήμου Αιγιαλείας.
 14. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου μας εκτός των ορίων του Δήμου μας για την εκτέλεση υπηρεσίας.
 15. Έγκριση Διαγραφής ετήσιων Τελών Ακίνητης Περιουσίας και παράβασης ΚΟΚ Δ.Ε. Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας.
 16. Έγκριση Διαγραφής παραβάσεων ΚΟΚ Δ.Ε. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
 17. Έγκριση διαγραφής Δημοτικών Τελών Δ.Ε. Συμπολιτείας Δήμου Αιγιαλείας.
 18. Εξέταση ένστασης κ. Τρίψα Μιχαήλ σχετικά με την χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία Βάλφουρ Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
 19. Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ της κ. Ελένης Μπουρδάκου και του Δήμου Αιγιαλείας σχετικά με την θεραπεία, νοσηλεία κλπ. αδέσποτων ζώων.
 20. Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του κ. Μιχάλη Παπαδημητρίου και του Δήμου Αιγιαλείας σχετικά με την θεραπεία, νοσηλεία κλπ. αδέσποτων ζώων.