Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87/Α/7-6-10) η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, (για τους πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο), στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με την 70η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΤΔΠ46ΜΤΛ6-ΩΒΘ), στις εννέα (09) Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 1. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2022 Δήμου Αιγιαλείας.
 2. Έγκριση της αριθ. 40/2022 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.) σχετικά με την τρίτη (3η) αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022.
 3. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2021.
 4. Έγκριση αναγκαιότητας πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως (4) μήνες βάσει του άρθρου 206 του ν. 3584/07 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 116 του Ν. 4547/2018, για κάλυψη πρόσκαιρων/ εποχικών αναγκών του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Αιγιαλείας.
 5. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την μίσθωση ακινήτου στην περιοχή «Αγίας Κυριακής» της Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων.
 6. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την μίσθωση ακινήτου στην περιοχή «ΑΛΥΚΗ» της Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων.
 7. Αποδοχές έτους 2022 & συγκεκριμένα: α) Απόφασης Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ της επικράτειας, β) Δ΄ κατανομής έτους 2022 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Α.Δ.Α: 6ΘΠ546ΜΤΛ6-3Α7) προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, γ) από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ως 1η, 2η και 3η κατανομή έτους 2022, δ) Συμπληρωματικής κατανομής έτους 2022 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Α.Δ.Α: Ψ4ΩΡ46ΜΤΛ6-4Χ8) προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και ε) Συμπληρωματικής κατανομής μηνός Απρίλιου έτους 2022 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Α.Δ.Α: ΨΖ8Κ46ΜΤΛ6-6Θ6) προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών η/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων και έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
 1. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.), 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.) του έργου «Κατασκευή παιδικών χαρών του Δήμου Αιγιαλείας».
 2. Έγκριση παράτασης σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Τ.Κ. Αιγείρας της Δ.Ε. Αιγείρας και Τ.Κ. Ροδοδάφνης (οικισμός Αβύθου) της Δ.Ε. Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας.
 3. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου μας εκτός των ορίων του Δήμου μας για την εκτέλεση υπηρεσίας.
 4. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για παραλλαγή δικτύου Δημοτικού φωτισμού, επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού κλπ.

12. Έγκριση διαγραφής τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) Δημοτικής Ενότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.